Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 197
Дослідження монографічної, наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури для оцінки історичних особливостей становлення, розвитку професійної компетентності. Характеристика ключових умов її формування у студентів економічних спеціальностей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Приєднання України до реалізації принципів Болонської декларації (утворення єдиного ринку праці спеціалістів вищої кваліфікації в Європі, забезпечення якісного освітнього рівня фахівців і відповідності їхньої підготовки умовам міжнародного ринку праці) посилює актуальність питання формування професійної компетентності сучасного випускника. На проблеми розвитку професійної компетентності у системі професійної підготовки педагогів та освіті спрямовано педагогічні дослідження О. Розглядаючи кожного студента як індивідуальність, котра має лише їй притаманні риси та якості, можна адекватно організувати навчальну діяльність, підібрати необхідні педагогічні методи і прийоми для розвитку його як особистості та підвищення результатів навчання а, отже, для ефективнішого формування професійної компетентності. У процесі фахової підготовки майбутніх фахівців з вищою економічною освітою виявлено низку суперечностей між: державними вимогами щодо підготовки конкурентоспроможних працівників і низьким рівнем їхньої фахової компетентності; новітніми реформами в освіті і науково-методичним забезпеченням освітніх закладів; традиційною системою підготовки майбутніх фахівців і недосконалістю творчого індивідуального характеру їхньої практичної діяльності; наближенням системи освіти України до світових стандартів і низьким рівнем навичок самостійної роботи студентів; між необхідністю якісної фундаментальної підготовки і скороченням годин аудиторних занять для циклу цих дисциплін; сучасними вимогами до викладачів і їхньою фактичною педагогічною майстерністю. Проаналізовано вітчизняні і зарубіжні джерела з теми дослідження; розкрито відомі в науково-педагогічній літературі підходи до визначення поняття “професійна компетентність”; визначено компоненти формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей та охарактеризовано їхній зміст; розглянуто методологічні основи формування професійної компетентності студентів, висвітлені в науковій літературі та реалізовані в практиці бізнес-інкубації.У дисертації розглянуто вирішення актуального наукового завдання, яке полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У сучасних умовах, коли суспільні вимоги до рівня підготовки й особистості майбутніх фахівців економічного профілю кардинально підвищуються, а існуючий теоретико-практичний доробок не забезпечує їхньої реалізації, зазначена проблема набуває надзвичайної актуальності і потребує науково-практичного обґрунтування й дослідження. У процесі уточнення дефініції “професійна компетентність” доведено, що вона передбачає: усвідомлення особистістю своїх потягів до діяльності (потреб та інтересів, прагнень і ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, уявлень про свої соціальні ролі); самооцінку особистісних властивостей та якостей як майбутнього спеціаліста (професійних знань, умінь і навичок, професійно-важливих якостей, регулювання власного професійного становлення). Поняття “професійна компетентність” розкривається як якість, властивість або стан фахівця, що забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну і духовну відповідність потребі, вимогам певної професії, спеціальності, стандартам кваліфікації, зайнятої або виконуваної службової посади, а також способи виконання професійної діяльності. Виявлено на підставі аналізу особливостей процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах економічного профілю, що необхідними педагогічними умовами формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів є: розробка змісту освіти на основі інтеграції міждисциплінарних знань, вмінь і навичок та їхньої професіоналізації; раціональне поєднання в навчально-виховному процесі різноманітних форм, методів і прийомів навчання, що дає змогу моделювати зміст економічної діяльності, активізувати практичні вміння студентів та забезпечувати тісний взаємозвязок навчальних занять і роботи студентів у навчально-практичному центрі “Бізнес-інкубатор”; формування системи професійних цілей та цінностей.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?