Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ - Автореферат

бесплатно 0
4.5 192
Професійна діяльність молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ у процесі фахової підготовки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана ХмельницькогоНауковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України СИНЬОВ Віктор Миколайович, Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ЛІГОЦЬКИЙ Анатолій Олексійович, Київський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та кадрової роботи, начальник кафедри; кандидат педагогічних наук, доцент КАЛАУР Світлана Миколаївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра соціальної педагогіки, доцент кафедри. Захист відбудеться “18 ”грудня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: 29003, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29003, м.Ефективність їх виконання визначається виключно високими вимогами до професіоналізму, морально-етичних якостей персоналу пенітенціарних установ, тобто їх професійною компетентністю. У звязку зі змінами в характері майбутньої професії фахівця з нагляду та безпеки кримінально-виконавчої установи (КВУ), які викликані реформуванням ДКВС та необхідністю засвоєння слухачами широкого спектру професійних знань, умінь та навичок, підвищується значення його фахової підготовки. Особливо важливою в системі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої системи (КВС), є первинна (початкова) підготовка, яка полягає в здобутті професійно-спеціальної освіти особами, котрі вперше прийняті на службу в органи та установи ДКВС на посади рядового і молодшого начальницького складу та забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності. Результати аналізу наукової літератури та стану підготовки майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ свідчать, що проблема практичної підготовки не знайшла належного висвітлення в працях науковців, хоч практична підготовка є важливим компонентом формування професійної компетентності. Наукова новизна одержаних результатів: Уперше: - визначено та обґрунтовано комплекс педагогічних умов (забезпечення формування достатнього переліку фахових компетентностей; виконання установок та принципів “динамічної безпеки”; впровадження елементів модульно-рейтингової системи навчання в процесі фахової підготовки; використання індивідуальної форми обліку рівня досягнення стандартів фахової компетентності слухачів) та розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки кримінально-виконавчих установ, які сприяють підвищенню ефективності формування їх професійної компетентності;У першому розділі - “Теоретико-методологічні основи формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ” - проведено аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; розглянуто особливості та специфіку професійної діяльності молодшого начальницького складу КВУ та сутність понять “компетенція”, “компетентність”, “професійна компетентність”, “професійна компетентність молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ” та розроблено її структуру; виявлено взаємозвязок означених педагогічних категорій; зясовано проблеми формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ. Під професійною компетентністю молодшого начальницького складу пенітенціарних установ в цілому, та молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки (ВНІБ) ми розуміємо інтегральну професійно-особистісну характеристику особи, що проявляється в пенітенціарній діяльності на основі загальнокультурних, соціальних, духовних принципів та принципів “динамічної безпеки” і передбачає сформованість професійних знань, умінь та навичок, професійно важливих особистісних якостей та досвіду, належного рівня розвитку самосвідомості та здатність мобілізувати ці знання, уміння і досвід в конкретній соціально-професійній ситуації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?