Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур - Автореферат

бесплатно 0
4.5 185
Стан розробки проблеми професійної компетентності майбутнього вчителя у сучасній психолого-педагогічній літературі. Модель формування навиків майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур. Технологія формування професійної компетентності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур Робота виконана у Житомирському державному університеті ім. Захист відбудеться 18 жовтня 2005 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 10008, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка (10008, м.Однак наші спостереження, бесіди і спеціально проведена діагностика вчителів іноземної мови показали, що на практиці намітилися негативні тенденції, які проявляються у нерівномірності сформованості окремих компонентів професійної компетентності, дидактофобії, стереотипності у підходах до організації навчання іноземної мови у нових полікультурних умовах. Невисокий рівень професійної соціокультурної компетенції не дозволяє педагогу повною мірою реалізувати свою культурно свідому роль у побудові навчального і виховного середовища в школі, яке б спонукало учнів до діалогу культур, орієнтувало на соціально значущі духовно-естетичні цінності. З огляду на необхідність модернізації змісту, форм і методів професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, зумовлених вимогами Болонського процесу, загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, з метою ефективного формування професійної компетентності майбутнього вчителя, соціокультурна компетенція розглядається нами як ключовий елемент професійної компетентності студентів у вищому педагогічному закладі, як вагома передумова успішного оволодіння іноземною мовою учнями середньої школи. Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовило вибір теми дослідження „Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур”. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що ефективність формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах іншомовної соціокультурної освіти може бути досягнута, як що цей процес побудувати на основі розробки й реалізації науково-обґрунтованої моделі та педагогічної технології „діалог культур”.У першому розділі - „Професійна компетентність учителя іноземної мови як педагогічна проблема” - розкрито існуючий стан досліджуваної проблеми, зміст і структуру професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови; розглянуто особливості її формування в нових полікультурних умовах; визначено місце соціокультурної компетенції як ключової складової професійної компетентності; проаналізовано теоретичні засади формування такого виду компетенції з точки зору педагогіки, філософії, соціології та методики викладання іноземних мов. Розгляд сутності професійної компетентності передбачає вирішення питання співвідношення понять „компетенція” і „компетентність”. Доведено, що в нових полікультурних умовах володіння майбутніми вчителями іноземної мови професійною компетентністю стає можливим за умови спеціально організованої підготовки щодо формування у них високого рівня соціокультурної компетенції, яка реалізується у двох напрямах: 1-соціокультурна компетенція вчителя - користувача мови; 2 - професійна соціокультурна компетенція вчителя, здатного сформувати подібну компетенцію у своїх учнів. Базуючись на вивченні особливостей професійної підготовки майбутнього вчителя у контексті діалогу культур проведено порівняльний аналіз, який дозволив стверджувати, що її ефективність залежить від рівня розвитку таких компонентів: ціле-мотиваційного (орієнтації щодо ролі та місця соціокультурного навчання в школі; усвідомлення значущості цілей формування професійної соціокультурної компетенції; здійснення пізнавального, освітнього, розвивального, виховного аспектів змісту, мети); змістового (набуття належного рівня професійно значущих педагогічних, психологічних, методичних, лінгвістичних та технологічних знань); операційно-діяльнісного (набуття професійно-педагогічних умінь, необхідних та достатніх для успішного формування соціокультурної компетенції учнів: проектувальних, організаційних, пізнавальних, комунікативних, контролюючих, адаптивних, мотиваційних); особистісного (формування якостей учителя, необхідних для формування соціокультурної компетенції учнів); рефлексивного (формування вмінь самоаналізу і самооцінки своєї професійно-педагогічної діяльності та здатність до самовдосконалення). У третьому розділі - „Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами діалогу культур” - викладено відповідну експериментальну програму організації дослідження, розроблено теоретичну модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя, яка визначала мету, провідні завдання формування професійної компетентності та структуру організації процесу формування професійної компетентності принципи, умови, засоби, етапи, (див. рис.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?