Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 225
Класифікація навчальних ситуацій, типових для діяльності вчителя з учнями початкової школи під час навчання їх іноземної мови. Авторське тлумачення навчальних мовленнєвих ситуацій, технологія формування професійної компетентності засобами їх моделювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Захист відбудеться 15 жовтня 2013 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 10008, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка (10008, м.Напрями державної політики у сфері освіти, що конкретизують тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів, визначено Законом України «Про вищу освіту» (2002 р.), державною програмою «Вчитель», де зазначено про важливість поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, компютерної, методичної, практичної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі. Водночас, проблема використання навчальних ситуацій під час формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи залишається недостатньо вивченою, та, як правило, обмежується дослідженням ролі мовленнєвих ситуацій (С.В. Наявність зазначених суперечностей, недостатнє висвітлення проблеми в сучасній теорії і методиці професійної освіти зумовили вибір теми дослідження: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій». Розробити модель організації професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій та визначити педагогічні умови її ефективності. Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів дослідження зумовлюється тим, що в ньому: уперше визначено професійно-орієнтовані навчальні (педагогічні, психологічні, мовленнєві) ситуації, що сприяють підвищенню ефективності підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, з урахуванням яких створено модель формування його професійної компетентності; здійснено типологію відповідних ситуацій; визначено й обґрунтовано педагогічні умови функціонування моделі; уточнено поняттєво-термінологічний апарат дослідження, зокрема, сутність понять «професійна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи», «ситуативний підхід», «ситуативно орієнтовне навчання», «навчальна ситуація», а також критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи; удосконалено зміст і структуру професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи шляхом запровадження ситуативної навчальної діяльності; подальшого розвитку набули форми і засоби побудови змісту навчальної діяльності студента - майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і представлено шляхи практичного вирішення досліджуваної наукової проблеми, що підтверджує ефективність використання навчальних ситуацій під час формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. На основі аналізу вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної, лінгвістичної, методичної літератури доведено, що для якісної характеристики змісту професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи у контексті сучасних вимог до організації процесу професійної підготовки у вищому навчальному закладі доцільно розглядати навчальну ситуацію як засіб становлення фахівця у процесі його професійної підготовки, що є умовою для його подальшої адаптації до особливостей навчально-виховного процесу. Результатом професійно-педагогічної підготовки в контексті дослідження обрано професійну компетентність майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи - сформовану інтегральну характеристику, яка передбачає володіння необхідною сукупністю знань, умінь, навичок та особистісних характеристик, що забезпечують ефективне виконання завдань іншомовної педагогічної діяльності в різних навчальних ситуаціях. Навчальна ситуація у межах дослідження визначається як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, що забезпечується моделюванням найбільш типових варіантів взаємодії, взаємовідносин субєктів навчального процесу. Подальшого наукового вивчення потребують: проблема вдосконалення професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи у системі безперервної професійної освіти; особливості використання засобів інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?