Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Розробка моделі формування професійної компетентності вчителя інформатики. Методи визначення критеріїв, показників її сформованості. Засоби моделювання – інформаційні, інтелектуальні об’єкти, призначені для використання суб’єктами навчального процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Закони України „Про освіту” (1996 р.), „Про вищу освіту” (2002 р.), основні положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Державні програми „Освіта (Україна ХХІ століття)”, „Вчитель” та основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу відображають стратегічні завдання та вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців. Аналіз наукових джерел засвідчує, що проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики вивчена недостатньо, не розроблено модель її формування у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Аналіз наукових джерел та результатів практичної діяльності вчителів інформатики дає можливість стверджувати, що проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя, здатного до моделювання навчально-виховного процесу, самостійної генерації нових педагогічних ідей та технологій, потребує глибокого та систематичного вивчення. Згідно логіки дослідження здійснено аналіз та уточнення базових понять: ,,компетентність”, ,,компетенція”, ,,професійна компетентність”, ,,професійна компетентність учителя інформатики”, ,,професіоналізм”, ,,майстерність”, ,,формування професійної компетентності”, ,,формування професійної компетентності вчителя інформатики”, ,,моделювання”, ,,засіб”, ,,засоби моделювання”. Результатом аналізу наукових джерел, здійсненого в ході дослідження, стало виокремлення структурних складових моделі формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики: цільової (включає соціальне замовлення, мету та завдання процесу формування професійної компетентності), змістової (передбачає наявність знань, умінь і навичок, якими мають оволодіти майбутні вчителі інформатики), операційної (визначається методами, засобами та формами формування професійної компетентності) та результативної (зумовлену переходом на більш високий рівень професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики).Основні підсумки дослідження, узагальнення отриманих результатів дозволили зробити такі висновки, які підтвердили висунуту гіпотезу: Результати аналізу стану проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики в теорії та практиці роботи вищої школи виявили, що існує суперечність між якістю його професійної підготовки та сучасними вимогами суспільства до системи освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та контент-аналізу уточнено та науково обґрунтовано базові поняття дослідження: професійну компетентність учителя інформатики як систему знань, умінь, особистісних якостей, формування та розвиток яких дозволить розвязувати типові професійні задачі, а також проблеми, що виникають у реальних ситуаціях педагогічної діяльності, що передбачає здатність вчителя до професійного та особистісного зростання. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики розглядається нами як процес оволодіння стійкими, інтегрованими, системними знаннями з педагогіки, психології, інформатики та методики її викладання, вміннями застосовувати їх у нових, нестандартних ситуаціях з використанням засобів моделювання з метою забезпечення розвитку особистісних якостей і властивостей, що визначаються здатністю до продуктивної професійної діяльності. Засоби моделювання тлумачаться як інформаційні та інтелектуальні обєкти, призначені для використання субєктами навчального процесу (викладачами та студентами) з метою формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. У запропонованій моделі визначено принципи, педагогічні умови, форми, методи ефективного формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання та етапи впровадження технології у процес професійної підготовки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?