Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Обґрунтування моделі формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності. Аналіз мети, педагогічних завдань, принципів, змісту, форм та методів роботи, критерії в її ефективності, суб’єктів її формування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Корнєєв Віктор Петрович, головний науковий співробітник інституту педагогіки АПН України кандидат педагогічних наук, доцент Захист відбудеться “22” березня 2005 р. о 14оо годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, м.Реформування освіти в Україні стосується насамперед створення нових освітніх стандартів, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подолання низки протиріч, головними серед яких слід вважати: суперечність між потребою впровадження навчальних курсів у цілісну практикоорієнтовану систему навчання і традиційною орієнтацією більшості навчальних дисциплін на абстрактно-знаннєве функціональне навчання студентів основним поняттям і операціям, які відривані від цілісної соціокультурної ситуації; між орієнтацією освіти на розкриття творчого потенціалу студента й наявністю єдиних вимог до навчально-виховного процесу; необхідністю формування надпредметних інтегрованих, методологічних знань, умінь і відсутністю практичних рекомендацій щодо організації творчого пошуку; між певними вимогами до професійної компетентності та традиційним поділом освіти на професійну й загальноосвітню. Актуальність і недостатня дослідженість проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів географії у системі вищого професійного навчання й використання ефективних технологій їх професійного зростання зумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності”. Визначити й експериментально перевірити зміст, методи, форми та педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя географії в процесі проектної діяльності. Наукова новизна та теоретичне значення роботи полягає в тому, що вперше проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності учителя стає самостійним предметом дослідження: створено модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності; подальшого розвитку набуло осмислення показників, критеріїв і рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів географії; визначено основні протиріччя й доведено необхідність і можливість формування професійної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності; встановлено вплив проектної діяльності на формування професійної компетентності майбутнього педагога й зясовано педагогічні умови здійснення проектної діяльності.У першому розділі “Теоретичне обґрунтування проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії в процесі проектної діяльності” проаналізовано сутність, види та структуру професійної компетентності вчителя, науково обґрунтовано необхідність її формування як вагомої складової соціально-економічного розвитку суспільства, розкрито проблеми сучасної професійної освіти, уточнено зміст понять “проект”, “проектування”, “проектна діяльність”, “навчальний проект”, “проектне навчання”, “метод проектів”. практична відсутність у суспільстві досвіду функціонування автономних гуманітарних організацій, які б спрямовували й контролювали діяльність адміністрацій навчальних закладів, більшість з яких розглядає владу над підлеглими (вчителями, учнями) як цінність, котра перевищує за своєю значимістю цінності навчання та розвитку. У цьому розумінні професія дає відповідь на те, якою компетентністю повинна володіти людина, або ж якою є сфера її компетенції. У другому розділі “Зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності” окреслено модель формування професійної компетентності студентів засобами проектної діяльності, визначено критерії сформованості у майбутніх учителів географії професійної компетентності, обґрунтовано змістові складові експериментального спецкурсу “Психолого-педагогічні основи творчої проектної діяльності і проектного методу навчання”, схарактеризовано форми, методи й умови його впровадження.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?