Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 223
Сутність професійної компетентності майбутніх учителів інформатики та розробка її теоретичної моделі. Структура та використання засобів інформаційно-педагогічного моделювання для формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделюванняТому професійна підготовка й професійна діяльність учителів інформатики, які залучають учнів до інформаційного суспільства, формують їхню інформаційну культуру, озброюють сучасними інформаційними засобами й технологіями роботи, вимагає особливої уваги та виступає гарантією впровадження сучасних інформаційних технологій у всі сфери діяльності суспільства. Професійна підготовка вчителів інформатики стала предметом вивчення в 90-х роках ХХ століття: проаналізовано концепції шкільного курсу інформатики (О. Аналіз теорії та практики з проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики дозволив виявити низку суперечностей між: соціальним замовленням сучасного інформаційного суспільства до підготовки професійно компетентних учителів інформатики та недостатнім рівнем розробленості науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя інформатики; зростанням вимог до вчителів інформатики та недоліками сучасної традиційної системи їх підготовки; необхідністю впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку вчителів інформатики та відсутністю сучасних програмних засобів формування професійної компетентності. Актуальність проблеми, недостатня практична розробленість окремих аспектів теорії і практики підготовки майбутніх учителів інформатики та виявлені протиріччя зумовили вибір теми дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання». Ефективність формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики підвищиться, якщо впровадити в процес їхньої професійної підготовки засоби інформаційно-педагогічного моделювання, що реалізовані як навчально-методичний програмний комплекс на основі сучасних інформаційних технологій, який: - розроблено на основі теоретичної моделі професійної компетентності;У першому розділі «Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання» здійснено аналіз основних підходів до проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, який дозволив визначити сутність ключових понять, побудувати теоретичну модель професійної компетентності вчителів інформатики; розкрито сутність засобів інформаційно-педагогічного моделювання та розроблено вимоги до них. Аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики показав, що дослідники визначають професійну компетентність як умову ефективної педагогічної діяльності (О. Вивчення робіт з проблеми професійної компетентності в психології та теорії менеджменту показало, що компетентність розглядається як можливість ефективного подолання професійних проблемних ситуацій та проявляється через компетенції (І. Відповідно до завдань дослідження на основі аналізу основних підходів у педагогіці, психології та теорії менеджменту до понять компетенції та компетентності експліковано такі визначення: педагогічна компетенція вчителя інформатики - це комплекс знань, умінь, навичок, поведінкових індикаторів з планування, організації та проведення ефективного навчального процесу з інформатики та виховання учнів; спеціальна компетенція вчителя інформатики - це комплекс знань, умінь, навичок, поведінкових індикаторів з використання компютерної техніки та програмного забезпечення; комунікативна компетенція вчителя інформатики - це комплекс знань, умінь, навичок, поведінкових індикаторів зі встановлення й розвитку ефективних взаємин учасників навчально-виховного процесу; професійна компетентність учителя інформатики - інтегральне утворення особистості на базі педагогічної, спеціальної та комунікативної компетенцій, мотивоване володіння якими дозволяє ефективно розвязувати професійні завдання в навчанні інформатики та вихованні учнів. У другому розділі «Розробка та експериментальна перевірка ефективності засобів інформаційно-педагогічного моделювання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів інформатики» розглянуто сучасний стан та особливості підготовки вчителів інформатики, проведено дослідження змін емоційного стану вчителів інформатики в реальних педагогічних ситуаціях; розроблено та апробовано засоби інформаційно-педагогічного моделювання; представлено результати дослідно-експериментальної роботи.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розвязання проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці зазначених засобів, які розглядаються як навчально-методичний програмний комплекс на основі сучасних інформаційних технологій.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?