Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін - Автореферат

бесплатно 0
4.5 200
Проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та практиці. Етапи проектування педагогічної технології та форми, методи й засоби формування компетентності учителів інформатики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України, м.Аналіз психологічної, педагогічної літератури та практичного стану сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у ВНЗ дозволив виділити суперечності в їхній професійній підготовці, а саме між: соціальним замовленням на високо освічених і компетентних учителів інформатики та недостатньою розробленістю педагогічних технологій формування їхньої професійної компетентності; необхідністю впровадження компетентнісного підходу в професійну підготовку фахівців з вищою освітою і недостатнім науково-методичним забезпеченням його реалізації; різноманіттям дисциплін, що забезпечують предметну підготовку вчителя інформатики, і відсутністю підходів до виявлення внеску кожної з них у формування професійно важливих компетенцій. Подолання вищезазначених суперечностей потребує подальшого дослідження таких важливих проблем: структура професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, критерії сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. Отже, враховуючи сучасні світові тенденції розвитку інформаційного суспільства, наміри України щодо інтеграції в європейський освітній простір, значущість інформатизації освіти, що значною мірою визначається якісною професійною підготовкою майбутніх учителів інформатики, та недостатню розробленість проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, темою дисертаційного дослідження було обрано: „Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін”. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що процес формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики під час вивчення фахових дисциплін набуває ефективності, якщо визначена структура професійної компетентності майбутніх учителів інформатики та реалізується науково-обґрунтована педагогічна технологія, яка передбачає: - визначення етапів її проектування; Для розвязання поставлених завдань та перевірки гіпотези були використані такі методи: а) теоретичні - аналіз вітчизняної та іноземної філософської, психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з метою вивчення поняттєвого апарату; вивчення текстів наукових джерел, нормативних документів з педагогічної освіти, підручників з інформатики для ВНЗ і узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх учителів інформатики з метою визначення стану досліджуваної проблеми, теоретичного обґрунтування і розробки педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, відбору змісту, форм, методів та засобів формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, методик діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики; б) емпіричні - педагогічний експеримент, методи усного та письмового опитування (бесіда, анкетування, тестування, інтервювання), педагогічного спостереження, експертної оцінки, методи математичної статистики, аналіз дослідно-експериментальних даних для визначення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики та оцінювання ефективності розробленої педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін.У першому розділі - „Теорія і практика формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики” - схарактеризовано базові поняття дослідження; проаналізовано проблему професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у вітчизняній педагогічній теорії та за кордоном, сучасний стан сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. Такий аналіз дозволив виявити, що нині наявні певні здобутки в обґрунтуванні та впровадженні компетентнісного підходу в професійну підготовку майбутніх учителів інформатики, проте такий аспект як формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін вимагає подальшого дослідження. Вивчення теорії та практики професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кордоном дозволило виявити низку спільних проблем, що розглядаються зарубіжними науковцями, а саме: визначення характеристик випускників факультетів інформатики; розроблення моделі атестації вчителів інформатики, у тому числі молодих учителів; підвищення рівня знань учителів інформатики для забезпечення якості викладання; впровадження активних методів навчання у підготовці вчителів інформатики; дистанційне Інтернет-навчання інформатики; дидактика інформатики; ефективне навчання програмуванню; вдосконалення професійної підготовки учителів інформатики.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?