Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладу - Статья

бесплатно 0
4.5 198
Актуальність компетентного підходу до фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії, поняття "професійна компетентність вчителя хореографії". Принципи та педагогічні умови підготовки компетентного хореографа, загальні та спеціальні компетенції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладуВ статье рассматривается актуальность компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущего учителя хореографии, дано определение понятия «профессиональная компетентность учителя хореографии»; выделены принципы и педагогические условия подготовки компетентного учителя, сформулированы общие и специальные компетенции, а также программные результаты обучения студентов-хореографов ОКУ «бакалавр». On the basis of literature’s analysis it is determined the term «professional competence of teacher o choreography» which is defines as the feature of personality which reveals in: capacity for the pedagogical, performance and ballet-master’s activities; in theoretical and practical readiness for the teaching Choreography within school and extra-school activity; in ability to act effectively, to solve effectively standard and nonstandard problem situations which appear during practical pedagogical activity. У своїх дослідженнях важливе місце вчені відводять розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії, яка передбачає вільне володіння предметом, усвідомлення своєї ролі в навчанні та вихованні учнів, володіння професійно-педагогічними якостями. Лісова та ін.), спираючись на основні завдання професійної підготовки студента-хореографа ми визначили, що «професійна компетентність вчителя хореографії» - це властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної, виконавської та балетмейстерської діяльності, теоретичній й практичній готовності вчителя хореографії до викладання хореографії в системі шкільної та позашкільної освіти, спроможність результативно діяти, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні ситуації, які виникають у практичній педагогічній діяльності. Розглядаючи професійну компетентність вчителя хореографії ОПР «бакалавр», ми визначили, що виконання професійних функцій неможливе без наступних ключових професійних компетенцій: інструментальні (здатність до організації та планування, вміння застосовувати базові загальні знання, правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями (неофіційним, офіційним та науковим), вільно застосовувати наукові та хореографічні терміни; вміння працювати з комп’ютерними програмами; здатність розв’язувати проблеми і приймати рішення, здійснювати пошук інформації з різних джерел); міжособистісні (здатність до критичності та самокритичності, вміння працювати в команді, застосовувати організаторські здібності, позитивно ставитися до різних танцювальних культур, вміння спілкуватися та працювати в міжнародному середовищі, поважати творчі знахідки людей мистецьких професій); системні (здатність застосовувати знання на практиці, використовувати дослідницькі навички та вміння, проявляти лідерські якості, креативність, самостійність творчого мислення, прагнення до пошуку індивідуального хореографічного стилю, бажання досягти успіху в професійній сфері); етичні (знання та дотримання принципів етичного кодексу вчителя хореографії (творча незалежність, відповідальність тощо) педагогічної етики; повага гідності учасників навчально-виховного процесу).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?