Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін - Автореферат

бесплатно 0
4.5 183
Описання методики діагностики рівнів сформованості та розробка моделі формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін. Обґрунтування педагогічних умов її реалізації у вищих морських навчальних закладах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Херсонській державній морській академії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Шарко Валентина Дмитрівна, Херсонський державний університет, завідувач кафедри фізики Павленко Анатолій Іванович, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін; Захист відбудеться «08» грудня 2011 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 в Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив встановити, що проблема професійної підготовки майбутніх фахівців досить ґрунтовно досліджена на рівні загальних положень педагогіки, психології та дидактики (А.Алексюк, С.Батишев, В.Беспалько, В.Бондар, С.Гончаренко, Р.Гуревич, М.Данилов, В.Козаков, Н.Кузьміна, І.Лернер, А.Маркова, І.Підласий, В.Сєріков, В.Сластьонін, В.Якунін та ін.); організації навчально-виховного процесу на контекстній основі (О.Андрєєва, Н.Бакшаєва, А.Вербицький, О.Іваницький, О.Пєхота та ін.); психологічних основ навчання (Г.Балл, Л.Виготський, П.Гальперін, Е.Зеєр, І.Зимня, Є.Клімов, Г.Костюк, Ю.Кулюткін, О.Леонтьєв, Є.Мілерян, Л.Мітіна, З.Решетова, Ю.Самарін, С.Смирнов, О.Тихомиров та ін.); основ міжпредметних звязків та професійної спрямованості навчання майбутніх фахівців (Є.Барбіна, І.Звєрєв, І.Козловська, В.Максимова, Ю.Мальований, В.Паламарчук, Л.Савельєва, В.Федорова та ін.), компетентнісного підходу в освіті (Є.Арцишевська, Н.Бабенко, Н.Бібік, С.Бондар, О.Гура, А.Дахін, О.Дубасенюк, В.Зеленецький, І.Зязюн, Н.Кічук, О.Коваленко, О.Корсаков, А Маркова, Н.Ничкало, О.Овчарук, О.Пометун, О.Савченко, В.Сєріков, А.Хуторськой, С.Шишов та ін.). Усе вище зазначене визначає актуальність досліджуваної проблеми, а її недостатня розробленість і потреби практики щодо професійної підготовки майбутніх судноводіїв зумовлюють вибір теми дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін». Гіпотеза дослідження: формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв відбуватиметься ефективно, якщо навчання фахових дисциплін здійснюватиметься відповідно до моделі, розробленої на засадах особістісно-діяльнісного, системного і андрагогічного підходів, що передбачає залучення курсантів до складання і розвязування професійних задач, а також будуть забезпечені педагогічні умови, які включають: - управління якістю формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв шляхом моніторингу процесу навчання морехідної астрономії та його результатів; Розробити методику діагностики рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх судноводіїв та експериментально дослідити ефективність запропонованої моделі і педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін (морехідної астрономії). Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: вперше: науково обґрунтована й експериментально перевірена модель формування професійної компетентності майбутнього судноводія у процесі вивчення фахових дисциплін (морехідної астрономії), в основу якої покладено особистісно-діяльнісний, андрагогічний і системний підходи; обґрунтовано і впроваджено педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін; розроблено технологію навчання морехідної астрономії, в основу якої покладено задачний підхід, та методичний супровід її впровадження у практику фахової підготовки майбутніх судноводіїв у вигляді програмно-педагогічного засобу «Морехідна астрономія»;У першому розділі «Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв» здійснено аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження, визначено психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін, обґрунтовано критерії, показники і рівні сформованості професійної компетентності майбутніх судноводіїв. запропоновані вченими визначення професійної компетентності можна обєднати у три групи: а) такі, що визначають професійну компетентність тільки через знання і вміння професійної спрямованості; б) такі, що в якості провідних елементів професійної компетентності визнають психічні якості особистості; в) такі, що обєднують а) і б).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?