Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів туристичної галузі в процесі фахової підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 206
Основні якості майбутнього маркетолога туристичної сфери, які лежать в основі формування його професійної компетентності: спеціальна, соціальна, особистісна компетенції. Аналіз впливу педагогічних технологій на рівень формування професійних компетенцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:




Аннотация к работе
Національний педагогічний університет імені М.П. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукУ дослідженні виявлено основні складові професійної компетентності майбутнього маркетолога туристичної сфери, які лежать в основі формування його професійної компетентності-спеціальна, соціальна, особистісна компетенції. Уточнено поняття "професійна компетентність" маркетолога туристичної сфери" та "професійна компетенція". Зясовано теоретичні та методичні засади формування у студентів - майбутніх маркетологів, професійних компетенцій, як основи професійної компетентності фахівця у туристичній галузі діяльності. Розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців туристичної галузі (маркетолога). Досліджено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено вплив педагогічних технологій на рівень формування професійних компетенцій, як умови підготовки маркетологів до основних видів маркетингової діяльності.Незважаючи на значний обсяг такої підготовки, на думку провідних фахівців, станом на сьогоднішній день в Україні, вона (підготовка) не повністю відповідає соціальному замовленню. Таким чином, мова йде про особливі освітні результати системи професійної освіти, у рамках яких знання виступають необхідною, але не достатньою умовою досягнення необхідної якості професійної освіти - про "професійну компетентність". Експериментальне дослідження досвіду формування професійної компетентності у студентів, які готуються до професійної діяльності в туристичній сфері в якості маркетологів, виявило, що спеціальна підготовка таких фахівців для туристичної сфери має обмежений освітній простір, частина майбутніх фахівців для туристичної сфери не розглядають маркетинг як специфічні наукові знання, мають не чітке уявлення про сферу діяльності маркетолога; існує недостатня методична розробка звязків між курсом маркетингу з іншими дисциплінами професійного стандарту підготовки фахівця туристичного профілю, його особистісних якостей, що знижує мотивацію студента до сталого і серйозного ставлення до маркетингової грамотності, здатності аналізувати виробничі проблеми на підставі пошуку, статистичної обробки, визначення професійно-значущої інформації. Зазначене вище дає підставу стверджувати, що проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців-маркетологів туристичної сфери є актуальною і недостатньо розробленою; нагальність її розвязання спричинена соціальним замовленням суспільства на висококваліфікованих спеціалістів туристичної індустрії, підтверджена окресленими суперечностями та нормативними вимогами до випускників вищих навчальних закладів. Актуальність даної проблеми спонукала до вибору теми дослідження: "Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів туристичної галузі в процесі фахової підготовки".У першому розділі - "Теоретичні основи розвитку професійної компетентності майбутніх маркетологів туристичної галузі" - охарактеризовано сучасний стан туристичної галузі України, визначено роль туризму у розвитку економічного потенціалу рекреаційних територій України, зокрема Карпатського регіону. Зазначено, що туристична сфера достатньо технологічна та специфічна, оскільки складається з багатьох компонентів, які прямо впливають на вимоги щодо професійної компетентності фахівців, які працюють у ній. Крім того, аналізуючи сутність професійної компетентності майбутнього фахівця туристичної сфери, ми виділяємо в її структурі принципові, на наш погляд, позиції, а саме: фундаментальні сутності і сутності, в основі яких лежать здібності і задатки особистості, а також створення відповідного освітнього середовища, що вимагає адекватної і своєчасної реакції у певній сфері діяльності (туризмі). У другому розділі - "Напрями підготовки та розвитку професійної компетентності фахівців в діяльності туристичної сфери" - розглядається питання моделювання професійної компетентності майбутніх фахівців туристичної сфери, визначаються критерії оцінки і рівні її сформованості, наводяться результати експериментального дослідження ефективності використання педагогічних технологій у процесі формування моделі професійної компетентності майбутнього маркетолога здатного до маркетингової діяльності в туристичній галузі. Їх узагальнення і дослідження дало змогу структурувати і виокремити компонентні складові: спеціальну, соціальну, особистісну; встановлені основи формування моделі професійної компетентності, визначені рівні сформованості її складових (спеціальної, соціальної, особистісної компетенцій), зясовані організаційно-педагогічні умови, які безпосередньо впливають на реалізацію і розвиток моделі формування професійної компетентності майбутнього маркетолога.Як показало проведене дослідження, система вищої професійної освіти нашої держави виступає важливим ресурсом і фактором регіонального соціально-економічного розвитку держави.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?