Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 199
Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах. Виявлення й теоретичне обґрунтування сутності і змісту книжкового дизайну. Характеристики професійної компетентності дизайнера книги.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукДисертацію присвячено дослідженню проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну книги у ВНЗ. На основі теоретичного аналізу наукової літератури розкрито сутнісні характеристики професійної компетентності фахівця, вивчено проблему її формування у ВНЗ, виявлено специфіку професійної компетентності дизайнера книги; концептуально визначено сутність і зміст книжкового дизайну як теоретичної основи підготовки компетентних фахівців зазначеної спеціальності; виявлено критерії, показники й рівні сформованості професійної компетентності майбутніх дизайнерів книги, розроблено методику її діагностики; науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ: 1) орієнтацію студентів на самооцінку власного рівня професійної компетентності; 2) послідовну реалізацію моделі трансформації навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця; 3) інтегровану міждисциплінарну підготовку майбутніх дизайнерів книги на основі художнього проектування книги. На основе теоретического анализа научной литературы определены сущностные характеристики профессиональной компетентности специалиста, изучена проблема ее формирования в вузах, а также выявлена специфика профессиональной компетентности дизайнера книги. Компетентный специалист книжного дизайна - это субъект проектной культуры, способный к творческому применению системы междисциплинарных знаний, умений и навыков в процессе комплексного создания книги как духовной и материальной ценности, проявляющий чувство профессионального долга и ответственности в сфере решения социально важных задач, способный к непрерывному самообразованию, готовый в ситуациях разного характера сложности квалифицированно и независимо решать профессиональные задания; опираясь на научно-методическую и эстетическую деятельность, опыт и талант, видеть, самостоятельно формулировать проблемы, выбирая способы и средства их решения; самостоятельно строить и корректировать свою профессиональную деятельность, проявляя способность к конструктивному и эффективному взаимодействию с профессиональной средой, ориентироваться в многообразии смежных профессий и потоке новой информации; осуществлять рефлексию для дальнейшего профессионального, творческого и личностного роста. Первое условие реализовывалось через технологию проведения профессионально-психологического тренинга „Формирование адекватной самооценки собственного уровня профессиональной компетентности у будущих дизайнеров книги”, где будущие дизайнеры осуществляли соотношение образов „Я - студент” и „Я - компетентный специалист книжного дизайна” в трех взаимосвязанных системах самооценки: личностного развития, профессионального общения и профессиональной деятельности.Останнім часом на книжковому ринку України збільшилась кількість видань низької якості, які свідчать про слабкий рівень спеціальної підготовки дизайнерів книги, відсутність у них професійної компетентності. Таким чином, постає потреба в інноваційній спрямованості процесу вищої художньої професійної освіти, його орієнтації на активне формування теоретичної та практичної готовності майбутніх фахівців з книжкового дизайну в опануванні професійною компетентністю. Жоден з дослідників не спрямував науковий пошук на визначення ефективних методів, форм та засобів формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що ефективність формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ може бути досягнута, якщо цей процес побудувати на основі розробки й реалізації таких педагогічних умов: 1) орієнтація студентів на самооцінку власного рівня професійної компетентності; 2) послідовна реалізація моделі трансформації навчальної діяльності студента в професійну діяльність фахівця; 3) інтегрована міждисциплінарна підготовка майбутніх дизайнерів книги через взаємозвязок загальнопрофесійних, професійних і спеціальних дисциплін на основі художнього проектування книги. Проаналізувати специфічні риси формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах, визначити критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності в студентів зазначеної спеціальності.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?