Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 246
Сучасний стан і тенденції застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання у ВНЗ МНС. Рівні та критерії оцінки сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця безпеки життєдіяльності; ефективність запропонованої методики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство освіти і науки України, м. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, Коваль Мирослав Стефанович, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, перший проректор, м. кандидат педагогічних наук, доцент, Кадемія Майя Юхимівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри інформаційних технологій в освіті, м. Захист відбудеться “15” вересня 2009 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м.Проблемам упровадження й ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті присвячено чимало теоретичних та експериментальних праць, вітчизняних і зарубіжних педагогів, психологів, дидактів, методистів, фахівців з компютерної техніки, практичних працівників. Зважаючи на соціальну значущість і практичну необхідність підготовки майбутніх фахівців БЖД, ураховуючи актуальність та доцільність цієї проблеми в умовах становлення і розвитку національної системи освіти, практичне значення для соціально-економічного розвитку України, недостатню теоретичну розробку зазначеної проблеми, нами обрано тему дисертаційного дослідження: “Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій”. Дисертаційну роботу виконано за тематичним планом науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (ЛДУБЖД) за темою “Розробка моделей, методик та засобів вдосконалення професійної підготовки фахівців підрозділів МНС з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій” (РК №0107U009841); кафедри педагогіки та практичної психології ЛДУБЖД за темою “Розробка моделей, методик та засобів вдосконалення професійної підготовки фахівців підрозділів МНС з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій” (протокол № 3, від 14.03.2007 р.). У дослідженні враховано вимоги Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні із впровадження сучасних інформаційних технологій як пріоритету розвитку освіти, Законів України “Про Концепцію Національної програми інформатизації”, “Про національну програму інформатизації”, “Положення про організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах”, інших нормативних актів МОН і МНС України, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів. Робоча гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що формування професійної компетентності в майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності у ВНЗ МНС України засобами ІКТ буде ефективнішим, якщо під час вивчення дисциплін циклу професійної (професійно орієнтованої) та практичної підготовки забезпечити реалізацію таких організаційно-педагогічних умов: дидактичне проектування, конструювання і реалізація професійно орієнтованих засобів ІКТ на основі моделювання професійної діяльності фахівців безпеки життєдіяльності із урахуванням кваліфікаційних вимог до випускників ВНЗ МНС України; побудова навчального процесу із застосуванням ІКТ на основі професійно орієнтованих технологій з метою формування вмінь і навичок приймати оптимальні рішення або пропонувати варіанти їх розвязку у надзвичайних ситуаціях; використання “Психолого-тренувального центру підготовки пожежних та аварійно-рятувальних команд” (ПТЦ) для навчання і тренінгу особового складу пожежно-рятувальних служб МНС; створення у навчальному закладі системи технологічної і методичної підтримки в застосуванні ІКТ у професійній та практичній підготовці в умовах інформаційного освітнього середовища навчального закладу.У першому розділі - “Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності як педагогічна проблема” розглянуто поняття “професійна компетентність” у сучасній психологічній і педагогічній літературі, уточнено терміни “компетентність”, “професійна компетентність”, сформульовано означення “професійна компетентність фахівця безпеки життєдіяльності МНС України”, окреслено педагогічні і психологічні основи цих понять; проаналізовано навчальний план, програми підготовки, навчальну літературу напряму підготовки 6.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?