Формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки у процесі професійної підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Теоретичні засади інтерпретації професіоналізму майбутнього викладача педагогіки. Прагнення особистості до самореалізації як найважливіший акмеологічний фактор професіоналізації. Технологічний підхід в організації освіти. Принципи педагогічної акмеології.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПЕДАГОГІКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИРобота виконана у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кравцов Віталій Олександрович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри педагогіки. Захист відбудеться 25 листопада 2010 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Перехід в Україні до європейської системи вищої освіти вимагає від викладача вищої школи здатності працювати в умовах двоступеневої системи освіти, готовності до забезпечення європейської якості освіти, реалізації нових форм і методів організації навчального процесу, забезпечення мобільності роботи студентів в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, інформатизації та інтернаціоналізації вищої освіти тощо. Встановлено, що від професіоналізму саме викладача педагогіки найбільшою мірою залежить формування гуманістичної педагогічної позиції та професійної педагогічної культури майбутнього вчителя, становлення його ціннісних орієнтацій та спрямованості до організації особистісно й національно зорієнтованого виховного процесу у загальноосвітній школі. Відповідно актуальним є завдання наукового обґрунтування змісту та умов ефективного формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки, як інтегрованої особистісної характеристики, що зумовлює продуктивність педагогічної діяльності, містить спрямованість на роботу в умовах змінного соціокультурного середовища, готовність до наукової співпраці в європейських масштабах, ціннісні орієнтації на основі поєднання досягнень національної і світової вищої школи та розвиненість особистості педагога-професіонала у діалектичній єдності культуровідповідної професійно-педагогічної позиції, компетентності та культури педагогічного мислення, емоційно-почуттєвої та поведінкової сфер. Таким чином, актуальність дослідження ми вбачаємо в тому, що його результати дозволять більш ефективно розвязати визначені вище завдання та сприятимуть усуненню наступних протиріч: між рівнем вимог щодо функціональної готовності майбутніх викладачів педагогіки до професійно-педагогічної діяльності та реальним рівнем становлення їхнього професіоналізму у процесі професійної підготовки; Для розвязання завдань передбачається використати комплекс методів дослідження: - теоретичних: методи аналізу (порівняльного, історичного, контекст-аналізу) філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури з проблеми дослідження; систематизації, узагальнення, синтезу, абстрагування, індукції і дедукції, кореляції та моделювання з метою отримання обєктивних висновків на основі використання різних джерел, встановлення змісту, структури та педагогічних умов формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки;У першому розділі - “Теоретичні засади формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки” - визначено сутність, зміст, теоретичні засади та педагогічні умови формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки у процесі професійної підготовки. Визначено, що організація навчально-виховного процесу у педагогічному ВНЗ на засадах педагогічної акмеології дозволить спрямувати процес професійної підготовки на розвиток професіоналізму майбутнього викладача, комплексно здійснити процедуру цілепокладання особистісно-професійного саморозвитку майбутнього викладача педагогіки, реалізувати технологічний підхід в організації освіти, поєднати процес набуття кваліфікаційних характеристик із цілісним розвитком особистості фахівця, задіяти механізми професійного самовизначення, самоствердження, самореалізації, створення професійного образу “Я” й особистісно-професійного росту майбутнього викладача в контексті самовираження особистості в професії. Обґрунтовано, що реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність майбутніх викладачів забезпечує розвязання таких основних завдань розвитку їхнього професіоналізму: формування наукового світогляду, оволодіння методологією й методами наукового дослідження; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у виконанні практичних завдань; прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у власній практичній роботі, розвиток пізнавальної активності та спрямованості на науково-дослідну діяльність, тощо. З метою визначення рівня розвитку професіоналізму майбутнього викладача педагогіки на різних етапах його професійної підготовки визначався індекс розвитку професіоналізму (I проф.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?