Фінансово-правовий режим банківських резервів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 86
Фінансово-правові погляди про грошово-монетарну (кредитну) систему. Особливості правового режиму Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, золотовалютного резерву Національного банку України, обов’язкових та страхових резервів комерційних банків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукДосліджено еволюцію доктринальних і нормативних підходів до правового регулювання банківських резервів та сучасну економіко-правову концепцію їх функціонування. На підставі аналізу доктринальних підходів вітчизняних і зарубіжних учених сформульовано авторські підходи до визначення понять «резервний фонд», «банківський резерв», «система банківських резервів», «правовий режим банківських резервів». Автором в соответствии с поставленной целью изучена эволюция доктринальных и нормативных подходов к правовому регулированию банковских резервов и современная концепция их функционирования, определены виды и структура резервов банковской системы Украины, а также особенности правового режима фонда гарантирования вкладов физических лиц, золотовалютных резервов НБУ, обязательных и страховых резервов банков. В работе автор обращается к характеристике правовых основ и содержания отдельных форм государственного регулирования банковской деятельности, в частности тех, которые распространяются на правоотношения в резервной системе страны, и определяет ограничения банковской деятельности (иными словами, пределы государственного вмешательства) как форму административного регулирования банковской деятельности Национальным банком Украины, которая направлена на установление правового режима банковских резервов. Основываясь на анализе теоретических наработок ученых, предложено дефиниции понятий «резервный фонд», «банковский резерв», «система банковских резервов», «правовой режим банковских резервов».Створення повноцінної банківської резервної системи є одним із напрямів забезпечення фінансової безпеки держави, який передбачає формування законодавчої бази щодо безпечних умов діяльності банків і захисту інтересів споживачів їх послуг. Другий має на меті досягнення оптимального правового режиму банківських резервів. Законодавство України передбачає створення банківською системою цілої низки фондів і резервів, які мають різні правові режими функціонування. на підставі аналізу теоретичних праць вітчизняних і зарубіжних учених сформулювати дефініцію понять «банківський резерв», «система банківських резервів», «правовий режим банківських резервів»; 6) запропоновано до структури правового режиму функціонування банківських резервів зарахувати таке: визначення правового поняття «банківський резерв»; встановлення видів банківських резервів; законодавчі приписи щодо банківських резервів як ланки економічної безпеки; їхнє (резервів) місце в системі банківського резервування; обмеження банківської діяльності у звязку зі створенням резервів; законний інтерес, захист якого зумовлює створення відповідного банківського резерву; правові засади (принципи) відносин зі створення і використання резервів; правові приписи щодо субєктів, обєктів, предмету, змісту цих відносин; елементи правового механізму банківського резервування залежно від виду резерву; норми і періоди відрахувань до банківських резервів; засади юридичної відповідальності за правопорушення у сфері функціонування резервів;У підрозділі 1.1 «Основні етапи формування доктринальних підходів до правових засад функціонування банківських резервів» проаналізовано формування фінансово-правових поглядів про грошово-монетарну (кредитну) систему, а в її складі - про банківські резерви. За авторським баченням такими напрямами є: дослідження економічного аспекту банківських резервів як інструментів грошово-кредитного регулювання; встановлення структури банківської резервної системи та визначення її основою фінансової безпеки банківської системи і важливим чинником національної економічної безпеки; визначення галузі права, норми якої регулюють відносини, предметом яких є банківські резерви, а також видів резервів, субєктів та їх правового статусу у зазначених відносинах; встановлення елементів правового режиму функціонування банківських резервів. Банківську резервну систему розглянуто не як механічне обєднання різних видів банківських резервів, а як специфічний інструмент у фінансовому механізмі держави, що: 1) виконує забезпечувальні функції в системі економічної безпеки держави; 2) формує спроможність банківської системи надавати банківські послуги і здатність витримувати негативні коливання ринку під час фінансових криз; 3) впливає на грошовий обіг у країні. У підрозділі 2.2 «Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів» визначено методологію дослідження правового регулювання банківських резервів, яке, з одного боку, здійснювалося з позицій економічного детермінізму, виходячи з економічної суті банківських резервів як сукупності фондів грошових коштів, що є елементом фінансової системи, а з другого - з позицій правового захисту прав індивіда - споживача банківських послуг за допомогою банківських резервів як правового інструменту публічного характеру. У підрозділі 2.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?