Фінансово-правовий механізм регулювання державних закупівель - Автореферат

бесплатно 0
4.5 115
Поняття публічних фондів коштів як фінансової основи державних закупівель. Фінансове-правове регулювання держзакупівель, сутність та особливості цього механізму. Види та ознаки інтерпретаційних актів з питань застосування правових норм у даній сфері.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
державний науково-дослідний інститут міністерства внутрішніх справ УкраїниВ работе представлены авторские дефиниции следующих категорий: “государственные целевые бюджетные денежные фонды”, “государственные целевые внебюджетные денежные фонды”, “публичные целевые денежные фонды”, “финансово-правовой интерес”, “публичные закупки”, “механизм финансово-правового регулирования” и др. Основываясь на признаках публичности и учитывая современные тенденции развития предмета финансового права, сформулирован вывод, что предмет финансово-правового регулирования составляют правоотношения, возникающие в связи с: а) мобилизацией денежных средств в публичные денежные фонды - между участниками процедур закупок и государством (муниципальными образованиями); б) распределением и перераспределением средств публичных денежных фондов - между государством (муниципальными образованиями) и заказчиками государственных закупок при финансировании публичных нужд в товарах, работах и услугах; в) использованием средств денежных публичных фондов - между государством (муниципальными образованиями) и заказчиками государственных закупок; г) проведением финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере госзакупок. Сформулировано определение финансово-правового механизма регулирования госзакупок, а также определены его структурные элементы, а именно: финансово-правовые нормы в сфере госзакупок; финансовые правоотношения в сфере государственных закупок; интерпретационные (акты толкования) акты финансово-правовых норм в сфере государственных закупок; акты правоприменения финансово-правовых норм в сфере государственных закупок. Совокупность таких признаков представлена тремя условно выделенными группами: а) общие признаки, характерные общеправовой норме; б) общеотраслевые признаки, присущие всем финансово-правовым нормам; в) специфические признаки финансово-правовых норм, обусловленные спецификой сферы государственных закупок как предмета финансово-правового регулирования. Представлено авторское видение классификации актов официального толкования финансово-правовых норм в сфере госзакупок: 1) в зависимости от статуса субъектов правоинтерпретационной деятельности: а) акты толкования субъектов общеправовой компетенции; б) акты толкования субъектов общей финансово-правовой компетенции; в) акты толкования субъектов специальной компетенции в сфере публичных финансов; 2) по характеру действия и методу влияния на субъектов права: а) акты нормативного толкования: общеобязательные; рекомендационные; б) акты казуального толкования: обязательные; рекомендационные.Не є виключенням і сучасна сфера державних закупівель, яка з одного боку, охоплює увесь державний сектор національної економіки, з іншого - залишається однією з найбільш проблемних. З двохсот мільярдів гривень державних коштів, які щорічно спрямовуються на державні закупівлі, близько 35-40 мільярдів припадає на корупційні схеми. Оскільки правовідносини, що виникають у сфері державних закупівель, безпосередньо повязані з реалізацією публічного інтересу та опосередковуються рухом коштів публічних фондів, стрижневу роль в означеній сфері відіграють публічні правовідносини, що належать до предмету фінансово-правового регулювання. Водночас проблема поняття і структури фінансово-правового механізму регулювання державних закупівель під кутом зору динаміки його функціонування у теорії фінансового права досі не піднімалася взагалі і розглядається вперше. У науці переважно мають місце розрізнені дослідження, присвячені окремо характеристиці основних елементів фінансово-правового механізму (Л.К.У підрозділі 1.1 “Поняття та види публічних фондів коштів як фінансової основи державних закупівель” на основі вивчення правової й економічної концепцій розуміння фінансової системи України викладено авторську позицію щодо елементів публічної складової цієї системи, виділено їх ознаки, сформульовано дефініції, класифіковано види. А державні цільові позабюджетні фонди коштів визначено як фонди коштів, що утворені державою відокремлено від державного бюджету для забезпечення загальнодержавних публічних економічних, соціальних та інших інтересів держави, мають власні джерела формування коштів та наділені контрольно-владними повноваженнями щодо повноти і своєчасності сплати зборів та інших обовязкових платежів.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?