Фінансово-правове регулювання забезпечення фінансової безпеки держави - Автореферат

бесплатно 0
4.5 132
Теоретичні засади еволюції категорії "фінансова безпека" у фінансово-правовій доктрині за основними етапами розвитку наукової думки. Сучасні підходи щодо трактування категорії "фінансова безпека". Рекомендації щодо закріплення принципу фінансової безпеки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана у Приватному вищому навчальному закладі «Львівський університет бізнесу та права». Науковий керівник:кандидат юридичних наук, доцент, Чистоклетов Леонтій Григорович, Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права", доцент кафедри адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права. Захист відбудеться «26» лютого 2015 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.140.02 у Приватному вищому навчальному закладі «Львівський університет бізнесу та права» за адресою: 79021 м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» за адресою: 79021, м.Окрім вагомого суспільного, економічного та наукового значення проблеми фінансово-правового регулювання забезпечення фінансової безпеки держави до її невідкладного вирішення викликає положення абзацу першого статті 17 Конституції України, де забезпечення економічної безпеки (частиною якої визнається фінансова) поряд з захистом суверенітету та територіальної цілісності встановлено як найважливішу функцію держави, справу усього українського народу. Нині вчення про фінансову безпеку у межах фінансово-правової доктрини в Україні набуло значного поширення порівняно з іноземними країнами. Значних зусиль до розвитку знань про фінансову безпеку доклали Архірейська Н. В., Барановський О. І., Беркімбаєв Р. Б., Дмитренко Е. С., Джерелейко С., Дяконова І. І., Варналій З. С., Вигівська Ю. П., Герасимова В.В., Голинський Ю. О., Губенко І.В., Єрмошенко М. М., Іванов О. М., Іванова Н.Г Калантай А.М., Клоков Є.А., Комарницький І. М., Комарницький Б. М., Кондрат Е. Н., Куряков С.В., Марина А. С., Мішеніна М.С., Максимова Л.В., Назар Ю.С., Нечипорук Л. В., Омельченко Л. С., Паєнтко Т.В., Петрощук О., Поплавська М.В., Романовський М.В., Соколов Ю.А., Суміна І. В., Сухоруков А. І., Ткаленко С., Трунцевський Ю.В., Франів І. А., Федосов В. М., Цимбал П. В., Цимбалюк І.О., Чернєй В. В. 1 при встановленні співвідношення особливостей фінансово-правового регулювання забезпечення фінансової безпеки на державному рівні та рівні місцевого самоврядування, 3.2 при дослідженні особливостей формування Концепції фінансової безпеки; за допомогою методу аналізу виокремлено та досліджено окремі сфери обєктивації категорії «фінансова безпека» (п. Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у науково-теоретичних положеннях, висновках та рекомендаціях, основними з яких є такі, що уперше: - обґрунтовано комплекс рекомендацій щодо удосконалення фінансово-правового регулювання забезпечення фінансової безпеки держави, зокрема, запропоновано закріплення принципу фінансової безпеки у низці нормативних фінансово-правових актів, закріплення інституту фінансової безпеки у фінансовому праві шляхом прийняття Закону України «Про фінансову безпеку» на основі розробленого проекту Закону з урахуванням особливостей обєктивації категорії «фінансова безпека» та її інформаційного наповнення;Проте слід зазначити, що ні у цій, ні у інших аналізованих працях терміну «фінансова безпека» вжито не було, що наводить на міркування про певну перевагу у розвитку вітчизняної фінансово-правової науки у питаннях, що стосуються державного регулювання суспільних відносин у фінансовій сфері, повязаних із забезпеченням національної безпеки у фінансовій сфері та фінансової безпеки зокрема. «Доктринальні підходи до обґрунтування категорії «фінансова безпека» досліджено основні підходи, що склались у сучасній юридичній науці з приводу обґрунтування категорії «фінансова безпека». У науковій думці сучасності простежується низка закономірностей, котрі свідчать про недостатню наукову обґрунтованість переходу від гносеологічних засад потрактування категорії «фінансова безпека» до формування рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері забезпечення фінансової безпеки. З метою обґрунтування фінансової безпеки як категорії фінансового права та надання рекомендацій щодо змін фінансового законодавства стосовно уведення терміну «фінансова безпека» доцільно сформувати нові уявлення про загальну методику вирішення наукового завдання та проаналізувати сучасні тенденції щодо обєктивації категорії у фінансовому законодавстві, у фінансово-правових суспільних відносинах. Відтак встановлено, що потребує глибшого дослідження сутність інваріантів категорії «фінансова безпека», зокрема співвідношення фінансової безпеки та національних інтересів у фінансовій сфері, визначення субєктів фінансового права, задіяних у забезпеченні фінансової безпеки, виявлення шляхів вдосконалення системи фінансового права України з метою відображення фінансової безпеки як категорії фінансового права та закріплення фінансово-правового інституту фінансової безпеки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?