Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Правові основи розподілу грошових фондів на підтримку інноваційної діяльності. Фінансово-правове забезпечення діяльності венчурних фондів. Публічні фінанси і видатки у сучасній державі. Правове регулювання бюджетного фінансування інноваційної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Робота виконана в Науково-дослідному інституті фінансового права Державної податкової адміністрації України та Академії правових наук України. Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, заслужений юрист України ВОРОНОВА Лідія Костянтинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри конституційного та адміністративного права. Захист відбудеться „20” лютого 2009 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Значення, якого набувають нині інноваційні процеси, визнане в Україні на державному рівні, внаслідок чого задекларовано спрямування бюджетної та податкової політики на побудову інноваційної моделі економіки та підвищення конкурентоспроможності на світовому рівні. А згідно з матеріалами Всесвітнього економічного форуму Україна посідає 73 місце із 131 країни у глобальному індексі конкурентоспроможності за 2007-2008 р. Це свідчить про перехідний стан країни між стадією, на якій економічне зростання залежить від основних факторів виробництва (некваліфікованої робочої сили та природних ресурсів), та стадією, на якій економічне зростання збільшується з підвищенням ефективності виробництва (розвитку ринку товарів і оснащеності новими технологіями). Таким чином, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена по-перше, значенням, якого набуває інноваційна діяльність на сучасному етапі розвитку економіки України, і одночасно наявністю законодавчих проблем у цій сфері; а по-друге, відсутністю у правових дослідженнях всебічного аналізу щодо здійснення видатків з публічних фондів коштів на підтримку інноваційної діяльності. Окремі аспекти фінансово-правового регулювання видатків на інноваційну діяльність досліджувалися у працях В. В. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до планової теми Науково-дослідного інституту фінансового права „Фінансово-правове забезпечення запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (номер державної реєстрації 0102U007111), де автору належить розробка теоретичних і практичних положень щодо правового забезпечення стимулюючої ролі держави в інноваційних процесах і впливу на діяльність інноваційних структур.У вступі дисертації обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її наукової розробки, звязок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначається мета, основні завдання, обєкт, предмет, використані методи, теоретична та емпірична база дослідження, викладено практичне значення роботи та наукову новизну одержаних результатів, наводяться дані щодо апробації, публікації, структури та обсягу дисертації. Розділ 1 „Загальна характеристика правового регулювання фінансування публічних видатків на інноваційну діяльність” складається із трьох підрозділів і присвячений дослідженню впливу фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування на інноваційні процеси в економіці країни. У підрозділі 1.1 „Публічні фінанси та публічні видатки у сучасній державі” досліджено теоретичні підходи щодо визначення категорій „публічні фінанси”, „публічні видатки” в економічній та юридичній науках, їх основних ознак. У звязку з цим існує обєктивна необхідність у державній підтримці інноваційної діяльності шляхом здійснення видатків з публічних фондів коштів. Особливості правовідносин у сфері інноваційної діяльності” вказано на особливості й недоліки правового регулювання інноваційної діяльності.на інноваційну діяльність та джерела фінансування” складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню фінансування інноваційної діяльності з публічних фондів коштів і залучення державою в цю сферу приватних інвестицій. Це стосується насамперед законів України „Про інноваційну діяльність”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”. Крім бюджету розвитку, який у зарубіжних країнах може входити до складу державного бюджету, місцевих бюджетів, а в деяких випадках (як у Японії) формуватися і виконуватися окремо, досліджено світовий досвід створення різних фондів, включаючи позабюджетні, діяльність яких спрямована на підтримку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інноваційної діяльності та перспективи запровадження такого досвіду в Україні.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?