Фінансово-правове регулювання обов’язкового соціального медичного страхування в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 167
Аналіз правової природи публічних фінансів обов’язкового соціального медичного страхування. Визначення фінансово-правового статусу Фонду соціального страхування України, як обов’язкового суб’єкту забезпечення акумуляції соціальних страхових внесків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукНауковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Будько Захар Миколайович, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. кандидат юридичних наук Голобородько Денис Віталійович, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС. Захист відбудеться 2 червня 2015 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за адресою: 49000, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м.Суспільна значущість життя і здоровя людини, її прав і свобод у галузі охорони здоровя, їх фінансового забезпечення формують цілу низку питань, які мають публічну природу та потребують регулювання правовими нормами, що належать до галузі фінансового права. Становлення засад бюджетно-страхового фінансування галузі охорони здоровя вимагає оновлення наукових поглядів на місце, зміст та важливість фінансово-правового регулювання відносин у цій галузі, практичних поглядів та підходів до вирішення питань, повязаних з дією фінансово-правових норм. За таких умов наукові дослідження питань, повязаних з фінансово-правовим регулюванням суспільних відносин у галузі охорони здоровя, забезпеченням прав та законних інтересів громадян (на охорону здоровя та медичну допомогу) нормами публічного права дозволять вивести ці суспільні відносини на якісно новий рівень розвитку, сприяти становленню нових з використанням досягнень та рівня обовязкового медичного страхування розвинутих країн світу. Однак, незважаючи на безсумнівне теоретичне і практичне значення праць цих авторів, на сьогодні відсутні комплексні дослідження питань фінансово-правового регулювання обовязкового соціального медичного страхування в Україні, не сформовано цілісної наукової концепції публічних фондів соціального (медичного) призначення. Метою дослідження є зясування правової природи та змісту фінансово-правового регулювання обовязкового соціального медичного страхування в Україні, механізму формування, розподілу й використання публічних фондів коштів соціального (медичного) призначення, розробка науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій з удосконалення законодавства, що регулює відносини у зазначеній сфері.Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика обовязкового соціального медичного страхування в системі охорони здоровя» складається з двох підрозділів і стосується дослідження медичного забезпечення як складової соціального захисту держави, аналізу правової природи та змісту обовязкового соціального медичного страхування як обєкта фінансово-правового регулювання. У підрозділі 1.2 «Правова природа та зміст обовязкового соціального медичного страхування як обєкта фінансово-правового регулювання» дисертантом досліджено та проаналізовано правову природу обовязкового соціального медичного страхування та його зміст як обєкта фінансово-правового регулювання відносин у цій сфері. Зроблено висновок, що правова природа обовязкового соціального медичного страхування включає публічні засади та механізми, охоплює такі базисні категорії, як «життя» та «здоровя», стосується реалізації суверенітету, соціальної функції держави, тому воно за своїм спрямуванням є публічним, відповідно його регулювання має здійснюватися переважно нормами фінансового права. Розділ 2 «Система фінансово-правового регулювання обовязкового соціального медичного страхування» складається з чотирьох підрозділів, у якому здійснено науковий аналіз формування фінансового механізму та визначення форм фінансово-правового регулювання обовязкового соціального медичного страхування, дослідження фінансово-правового статусу субєктів обовязкового соціального медичного страхування. Визначено, що механізм фінансово-правового регулювання обовязкового соціального медичного страхування спрямований на накопичення та розподіл фондів коштів обовязкового соціального медичного страхування за рахунок переважно страхових внесків та їх подальше використання в діяльності лікувальних закладів при настанні страхового випадку.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає в аналізі змісту та правової природи фінансово-правового регулювання обовязкового соціального медичного страхування в Україні, визначення його системи, механізму формування, розподілу та використання публічних фондів коштів соціального (медичного) призначення, розроблення науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства (у зазначеній сфері), що регулює ці відносини.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?