Фінансово-правове регулювання фондового ринку України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 101
Місце та роль фондового ринку у процесі розвитку ринку капіталів та ринкових відносин в Україні. Принципи та механізми правового регулювання фондового ринку на юрисдикційних засадах норм фінансового права, законодавчо-правові напрями його оптимізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник - доктор юридичних наук, доцент Орлюк Олена Павлівна, директор Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Воронова Лідія Костянтинівна, професор кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. кандидат юридичних наук, доцент Заверуха Ірина Богданівна, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка (М. Захист дисертації відбудеться 21.04.2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053, м.Однак це поки що не відноситься до України, оскільки фондовий ринок попри всі зусилля не набрав достатньої ваги на ринку капіталів, не набув системного регулювання перш за все з боку фінансового права і не має необхідного впливу на економіку, яка лише нещодавно отримала статус ринкової. дослідити юридичний зміст таких фінансово-правових понять, як "ринок цінних паперів" та "фондовий ринок”, "субєкти фондового ринку”; "учасники фондового ринку”, "інфраструктура фондового ринку”, "індекси та інструменти фондового ринку" тощо; науково виокремити принципи та механізми правового регулювання фондового ринку на юрисдикційних засадах норм фінансового права; проаналізувати "фондовий ринок як фінансове правовідношення" і, таким чином, науково обґрунтувати постулат про те, що фондовий ринок є обєктом регулювання фінансового права; фондовий ринок правове фінансове узагальнити зарубіжний досвід законодавчого забезпечення функціонування фондового ринку, зокрема практику використання фондових індексів; проаналізувати адаптацію національного законодавства у сфері фондового ринку до правових норм ЄС та міжнародних стандартів; Найбільш вагомі теоретичні та практичні результати, які характеризують новизну дослідження та особистий внесок автора такі: Уперше: Дано категоріальне визначення поняття "фондовий ринок”, як фінансового правовідношення, сформульовані наукові підходи щодо фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів і фондового ринку України, запропонована авторська аргументація системних ознак та атрибутивних характеристик фондового ринку, статус-кво і перспективи розвитку якого обумовлюються фінансовим правом."Теоретичні засади фінансової правосубєктності фондового ринку" складається з чотирьох підрозділів і присвячений категоріальному визначенню поняття "фондовий ринок”, його місця і ролі в системі фінансово-правових відносин; аналізу концептуальних засад утвердження та розвитку фондового ринку в Україні; обґрунтуванню регулюючого базису фондового ринку, яким виступає фінансове право; виявленню правових колізій у фінансово-емісійній діяльності фондового ринку. У підрозділі 1.3 "Концептуальні засади фондового ринку (фінансово-правовий аспект) ”системно проаналізовані концептуальні засади, які мали б виступати методологічною основою, свого роду "керівництвом до дії" щодо утвердження фондового ринку в Україні. Особливе місце серед розмаїття концепцій та програм розвитку фондового ринку на вітчизняних теренах (скрупульозно проаналізованих дисертанткою) займають "Основані напрями розвитку фондового ринку України на 2005-2010 роки”. У контексті зазначених документів авторкою розроблені пропозиції, які, зокрема, передбачають: 1) удосконалення механізмів захисту прав інвесторів; розвиток інструментів ринку цінних паперів; зосередження укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами; удосконалення Національної депозитарної системи; удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів; розвиток інфраструктури фондового ринку; "Фінансово-правові основи розвитку фондового ринку та його інфраструктури містить пять підрозділів, у яких з позицій фінансового права проаналізовані фондові інструменти та фондові індекси; обґрунтовані фінансово-правові засади інфраструктури фондового ринку, зокрема в науковому аспекті розглянута діяльність базової інституції - фондових бірж; розглянуті проблеми адаптації фінансово-правових норм до вимог і норм ЄС.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?