Фінансово-правове регулювання діяльності суб’єктів господарювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Розкриття сутності публічних інтересів у сфері господарювання та встановлення їх співвідношення з державними та приватними. З’ясування причин виникнення конфлікту приватних та публічних інтересів у сфері господарювання та визначення шляхів їх усунення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Савченко Леся Анатоліївна, Національний університет державної податкової служби України, в.о. ректора.Фінансово-правове регулювання, засобами якого є оподаткування, надання державної фінансової підтримки та фінансовий контроль за діяльністю субєктів господарювання, забезпечує реалізацію інтересів держави, громадян та субєктів господарювання. На сучасному етапі в Україні ефективність фінансово-правового регулювання знижується через викривлення у співвідношенні приватних та публічних інтересів у сфері господарювання. Питання оподаткування та фінансового контролю як засобу фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання були предметом наукових досліджень Т.В. Зясуванню проблемних питань у вказаній сфері та визначенню шляхів їх розвязання допоможе комплексне дослідження фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання - це, у свою чергу, сприятиме забезпеченню ефективного розвитку господарської діяльності, створенню необхідних умов для її здійснення, захисту як приватних інтересів субєктів господарювання, так і публічних інтересів держави й суспільства. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером розглянутих питань дисертація є одним із перших в Україні комплексним теоретико-практичним дослідженням фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання, у якому: вперше: - визначено, що до засобів фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання відносяться засоби державного регулювання господарської діяльності, спрямовані на досягнення фінансових публічних інтересів у сфері господарювання, а саме: оподаткування, надання державної фінансової підтримки та фінансовий контроль;Розділ 1 «Загальнотеоретичні аспекти фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання» складається з трьох підрозділів і присвячений зясуванню співвідношення приватних та публічних інтересів у сфері господарювання, визначенню фінансово-правового регулювання як виду державного регулювання діяльності субєктів господарювання та дослідженню господарської діяльності як обєкта фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання. У підрозділі 1.1 «Співвідношення публічних та приватних інтересів у діяльності субєктів господарювання» досліджено світові концепції розподілу права на приватне та публічне, зясовано специфіку господарських відносин та доведено, що такі відносини зазначеними концепціями не охоплюються. У підрозділі 1.2 «Фінансово-правове регулювання в системі державного регулювання діяльності субєктів господарювання» зосереджено увагу на розвитку наукової думки щодо доцільності здійснення державного регулювання господарської діяльності. У підрозділі 1.3 «Господарська діяльність як обєкт фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання» проаналізовано нормативне закріплення поняття «господарська діяльність» та науковий підхід до цього терміна, окреслено мету створення та функціонування некомерційних субєктів господарювання та встановлено, що їхня діяльність спрямована на досягнення соціальних та економічних результатів, які слугують підставою для формування публічного інтересу з огляду на їхню масовість та соціальну значущість. У підрозділі 2.1 «Поняття та види засобів фінансово-правового регулювання діяльності субєктів господарювання» визначено мету застосування засобів державного регулювання господарської діяльності для розуміння суспільного інтересу, досягнення якого прагне держава, коригуючи діяльність субєктів господарювання, і виокремлено ті з них, які повязані з фінансовими публічними інтересами у сфері господарювання.Публічним інтересам у сфері господарювання притаманний двоїстий характер, який, з одного боку, передбачає забезпечення свободи господарювання як елемента економічної свободи держави, а з іншого - обмеження цієї свободи шляхом її регулювання для запобігання зловживання нею всупереч інтересам суспільства. До таких принципів відносяться: принцип створення умов, за яких дотримання публічних інтересів буде вигідним кожному носієві приватного інтересу; принцип встановлення меж державного втручання у діяльність субєктів господарювання; принцип пропорційності державних обмежень приватним інтересам субєкта господарювання; принцип прозорості у відносинах між субєктами господарювання та державою при державному регулюванні господарської діяльності. Фінансово-правове регулювання діяльності субєктів господарювання - це комплекс заходів, закріплених правовими нормами, які застосовуються спеціальними субєктами державної влади для коригування діяльності субєктів господарювання з метою забезпечення фінансових публічних інтересів у сфері господарювання.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?