Фінансово-правові засади страхування в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 87
Страхові відносини у сфері фінансової діяльності держави. Соціально-економічні, фінансові та юридичні аспекти страхування. Нормативно-правові акти, механізми бухгалтерського обліку та система оподаткування. Класифікація фінансових правовідносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: ЦАРЬОВА Людмила Кузьмівна, кандидат юридичних наук, доцент, Одеська національна юридична академія, доцент кафедри адміністративного та фінансового права. Офіційні опоненти: ВОРОНОВА Лідія Костянтинівна, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри конституційного та адміністративного права; Захист відбудеться 22 лютого 2008 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м.Як свідчить аналіз історії та сучасного становлення інституту страхування, воно є обовязковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Будучи необхідною умовою розвитку та стабільності держави, страхування стає невідємною її функцією, що дозволяє завдяки компенсаційним виплатам мінімізувати економічні збитки. Системне підвищення ролі страхування у всіх сферах суспільного життя, у тому числі у сфері фінансової діяльності країни, обумовлює актуальність та необхідність теоретичної розробки питань правового регулювання страхування. В науці фінансового права України до сьогодні не здійснювалося дослідження, присвяченого комплексному аналізу фінансово-правового регулювання страхування. Мета і завдання дисертаційного дослідження полягають у тому, щоб на основі комплексного та багатостороннього аналізу сутності та змісту страхування як невідємної функції держави, історичного та зарубіжного досвіду, аналізу вітчизняного фінансового законодавства, фінансово-правових режимів, що встановлюються державою у сфері страхування, обґрунтувати та сформулювати базові теоретичні засади фінансово-правового регулювання страхування.Розділ перший "Історично-теоретичні аспекти страхування" складається з двох підрозділів і присвячений аналізу історичних аспектів розвитку фінансово-правових норм у галузі страхування та визначенню сутності страхування шляхом характеристики його основних складових. У підрозділі 1.1 "Історія розвитку та становлення фінансово-правового регулювання страхування" зазначається, що всебічне дослідження наукової літератури, яка стосується теми дисертації, показав: страхуванню як елементу фінансової системи держави у різні періоди як вчені юристи, так і вчені економісти приділяли значну увагу, адже за допомогою цього інструменту досягалися різні цілі та виконувалися відповідні завдання держави. У березні 1996 р. було прийнято Закон України "Про страхування", який став першим нормативно-правовим актом, що заклав основи фінансово-правового регулювання страхування в Україні, але не враховував специфіки проведення страхування життя, в результаті чого такий вид страхування практично не розвивався. Розділ другий "Фінансово-правове регулювання страхування в Україні" складається з чотирьох підрозділів і присвячений розкриттю правових форм страхування в Україні, принципів його регулювання, фінансових правовідносин у галузі страхування, здійсненню їх класифікації. Аналіз фінансово-правових норм страхування привів до висновку, що до правових форм фінансової діяльності держави у галузі страхування включається: 1) видання нормативно-правових актів; 2) видання індивідуальних правових актів; 3) укладення угод (фінансово-правових, адміністративно-правових, міжнародно-правових), що опосередковують економічні відносини, повязані з мобілізацією, розподілом та використанням фондів коштів держави та органів місцевого самоврядування; 4) реалізація державою в особі уповноваженого органу своїх прав та обовязків як субєкта конкретного відношення, що виникає в процесі фінансової діяльності держави; 5) здійснення фінансового контролю, і як наслідок виявлених порушень - притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.Зроблено висновок, що загальний зміст поняття страхування можна розкрити за умови характеристики основних його аспектів, а саме соціально-економічного, фінансового та юридичного. Тому визначення поняття "страхування" передбачає, перш за все, чітке уявлення цієї категорії, що регулюється нормами публічного та приватного права.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?