Фінансово-правові засади публічного страхування в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 108
Сутність та ознаки публічного страхування, його співвідношення з обов’язковим та соціальним страхуванням. Функції, принципи та класифікація публічного страхування. Законодавчо-нормативне та фінансово-правове регулювання правовідносин зазначеної сфери.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тема: Фінансово-правові засади публічного страхування в Україні Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Гетманець Ольга Петрівна, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри правових основ господарської діяльності; З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького національного університету (м.В умовах сучасного державотворення страхування є важливим та необхідним видом діяльності, здатним суттєво впливати на загальну економічну стабільність і соціальний захист громадян. Змінилася й роль самого страхування як складової фінансової системи України та діяльності із соціального захисту громадян. Системне підвищення ролі страхування, зокрема у сфері фінансової діяльності країни, обумовило актуальність теоретичного опрацювання питань фінансово-правового регулювання відносин у галузі страхування за обовязковою участю держави. У науці фінансового права України досі не було дослідження, присвяченого комплексному аналізу фінансово-правового регулювання публічного страхування, а також ролі держави як гаранта прав та інтересів громадян, адже саме держава має забезпечити їх реалізацію, оскільки делегування цієї функції приватним особам може спричинити негативні наслідки. Тому є всі підстави стверджувати, що теоретичні питання фінансово-правового регулювання публічного страхування, проблеми управління загальнообовязковим державним соціальним страхуванням за принципом паритетності сторін соціального партнерства, питання здійснення контролю у сфері публічного страхування, місця держави в системі управління публічним страхуванням, а також правових актів управління у сфері публічного страхування залишаються недостатньо вивченими і потребують більш ґрунтовного дослідження, що й підкреслює актуальність обраної тематики.У підрозділі 1.1 «Сутність і природа страхування як інституту фінансового права» на основі аналізу історичних фактів зроблено висновок про те, що страхування має багатовіковий період розвитку. Поділяється позиція тих науковців, фахівців фінансово-правової науки, яким притаманний погляд на страхування як обовязкове державне страхування і на коло цих страхових відносин як на вид фінансових перерозподільних відносин, що регламентуються нормами фінансового права. Зазначено, що для розвитку окреслених видів страхування та підвищення ролі публічного страхування, що, у свою чергу, сприятиме розвитку соціалізації держави, необхідним є вжиття комплексу державно-регулятивних заходів. До таких законів належать: «Основи законодавства України про загальнообовязкове державне соціальне страхування», «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» тощо. Підрозділ 2.3 «Правове регулювання обовязкового державного соціального страхування» присвячено розгляду стану та перспектив розвитку таких видів державного соціального страхування, як страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві й випадку професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та особливостей фінансово-правових засад публічного страхування, а також розробленні пропозицій щодо його подальшого вдосконалення в Україні. Встановлено основні ознаки публічного страхування, а саме: фінансово-правовий характер правовідносин; правове регулювання на підставі імперативності; незалежність від волі учасників страхових правовідносин; ризиковість; алеаторність (випадковість); вірогідність; поворотність коштів, перерозподіл шкоди в часі; обмеженість відповідальності страховика розмірами страхової суми, визначеної законом; залежність від рівня матеріального забезпечення застрахованого; строковість; цільове використання коштів створеного фонду. Сформульовано визначення публічного страхування як фінансових правовідносин, що виникають у силу закону, ґрунтуються на засадах примусовості і здійснюються державою з метою захисту соціальних прав та інтересів громадян за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами - платниками обовязкових страхових внесків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?