Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Дослідження особливостей фінансово-правового регулювання банківського кредитування. Розробка й обґрунтування практичних рекомендацій і конкретних пропозицій щодо вдосконалення існуючої в Україні законодавчої і нормативно-правової бази у цій сфері.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукЗокрема, розкрито зміст основних понять, що використовуються у кредитно-грошовій сфері, досліджено юридичний статус банку як виду фінансових посередників, встановлено форми та особливості його участі у кредитних правовідносинах, визначено поняття банківського кредиту, проаналізовано фінансово-правові та організаційні аспекти розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні. Також виявлені основні елементи цього регулювання, включаючи заходи фінансової безпеки у банківській системі, процедури переддоговірних відносин з приводу надання банківського кредиту, механізми забезпечення виконання кредитних зобовязань та стягнення заборгованості за банківським кредитом. Ключові слова: гроші, кредит, кредитні зобовязання, кредитні правовідносини, фінансові посередники, банки, фінансова безпека, гарантування вкладів, банківський кредит, кредитні операції, переддоговірні відносини, забезпечення виконання кредитних зобовязань, іпотечне кредитування. В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических и практических аспектов финансово-правового регулирования банковского кредитования, раскрыта сущность и содержание основных понятий, которые используются в кредитно-денежной сфере, исследован юридический статус банка как вида финансовых посредников, указаны формы и особенности его участия в кредитных правоотношениях и определено понятие банковского кредита. Особое внимание уделено формулированию и обоснованию специальных принципов, на которых должно основываться правовое регулирование банковского кредитования, в частности принципы: защиты прав кредиторов, кредитоспособности заемщика, обеспечения банковского кредита, минимизации кредитных рисков банка, целевого использования банковского кредита, прибыльности кредитных операций банка и ответственности заемщика за возврат кредита.Прийняте наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років законодавство, зокрема закони України „Про Національний банк України”, „Про банки і банківську діяльність”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, послугувало належною правовою основою для створення в Україні основних інститутів та інфраструктури банківської системи і ринку фінансових послуг, включаючи їх відповідних професійних учасників (банки та інші фінансові установи) і регуляторів (Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг). Передусім це регулювання потребує вдосконалення у напрямку забезпечення належного юридичного режиму функціонування конкретних механізмів та інструментів, що використовуються в діяльності субєктів фінансових та кредитних правовідносин. Особлива роль належить поглибленню та вдосконаленню правового регулювання у сфері банківського кредитування, оскільки банківські установи є домінуючим видом фінансових посередників, а здійснювані ними кредитні операції є найвагомішою для розвитку економіки фінансовою послугою. Більшість зазначених авторів досліджували переважно цивільно-правові аспекти кредитування або ж його особливості в контексті загальних вимог до регулювання банківської діяльності. Банківський кредит визначено формою реалізації кредитних правовідносин, що реалізується на підставі кредитного договору у відносинах між банком (кредитором) і клієнтом (позичальником) шляхом передачі залучених банком у вклади грошових коштів у власність позичальнику на умовах строковості, платності, повернення, забезпечення і цільового використання.В широкому розумінні кредит - це форма реалізації кредитних правовідносин, коли одна особа тимчасово набуває право кредитора стосовно іншої особи незалежно від юридичних підстав його виникнення; у вузькому розумінні - це правовідносини, що виникають між банком та позичальником на підставі кредитного договору. За формою надання автор розрізняє грошовий і товарний кредити; відповідно до субєктного складу кредиторів і позичальників - банківський, міжбанківський, фінансовий, консорціумний, державний, міжнародний, споживчий кредит, банківський вклад, кредит комерційного призначення; за способом договірного оформлення - позику, банківський, комерційний, лізинговий, факторинговий кредит, кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики. Серед усіх форм і видів кредиту банківський кредит посідає особливе місце з огляду на особливий юридичний статус банку як кредитора у відповідному кредитно-грошовому зобовязанні. Його визначено як одну з кредитних операцій, що реалізується на підставі кредитного договору у відносинах між банком (кредитором) і клієнтом (позичальником) шляхом передачі залучених банком у вклади грошових коштів у власність позичальнику на умовах строковості, платності, повернення, забезпечення і цільового використання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?