Фінансово-інвестиційні ризики підприємницької діяльності в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Аналіз сутності ризику як фактора підприємницької діяльності, критерії класифікації його видів. Дослідження фінансово-інвестиційної складової діяльності підприємства. Система ризиків, що виникають для підприємства-суб’єкта попиту на інвестиційні кошти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-інвестиційні ризики підприємницької діяльності в Україні Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗ дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського університету економіки та права за адресою: 49000, м. Виділено та проаналізовано такі групи ризиків фінансово-інвестиційної діяльності фінансово-неспеціалізованих підприємств: ризики помилкової стратегії; ризики поточної ринкової діяльності; ризики опортуністичної поведінки менеджерів та контрагентів; ризики “правил гри”. Розглянуто особливості формування та форми проявів фінансово-інвестиційних ризиків для субєктів попиту на фондові інструменти та субєктів їх пропозиції в умовах перехідної економіки України. Для удосконалення внутрішнього механізму управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств запропоновано використовувати матриці можливостей розміщення інвестицій та залучення інвестиційних коштів. Выделены и проанализированы такие группы рисков финансово-инвестиционной деятельности финансово-неспециализированных предприятий: риски ошибочной стратегии; риски текущей рыночной деятельности; риски оппортунистического поведения менеджеров и контрагентов; риски “правил игры”.Маршалл, він вважав економічний прибуток винагородою, яка дістається підприємцю за готовність до ризику. Як результат - сьогодні відчувається брак цілісної теорії ризиків, залишаються не дослідженими її окремі сторони та механізми застосування для вирішення проблем реального управління на підприємстві. Викладені проблеми визначили вибір теми дослідження, яке спрямоване на аналіз звязку підприємницької діяльності з ризиком та зясування чинників і джерел фінансово-інвестиційних ризиків підприємництва в Україні. Дисертаційна робота містить результати дослідження, що проводилося на кафедрі міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету економіки та права відповідно до комплексної теми “Особливості функціонування підприємств та організацій різних форм власності в умовах ринкової трансформації економіки” (номер державної реєстрації 0104U008831). Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному системному обґрунтуванні проблеми фінансово-інвестиційних ризиків підприємницької діяльності для фінансово-неспеціалізованих підприємств-інвесторів та реципієнтів, визначенні особливостей їх виникнення в сучасній українській економіці та розробці механізму управління цими ризиками на підприємстві.У першому розділі “Сутність та походження фінансово-інвестиційних ризиків у системі підприємницької діяльності” на основі аналітичних досліджень визначено сутність економічних ризиків, їх класифікацію та звязок з підприємницькими ризиками, досліджено фінансово-інвестиційну сферу діяльності та сформульовано основні загрози економічній безпеці підприємства, які можуть нести в собі зміни зовнішнього середовища підприємницької діяльності. Однак, їх ставлення до ризику має принципову відмінність: якщо домогосподарства та держава намагаються уникнути ризикованих рішень, то підприємець свідомо обирає таку діяльність, яка обовязково передбачає ризик. Ризики субєктного фактору макросередовища повязані з діяльністю держави як моносубєкта, що формує “правила гри” для підприємства. Ризик втрати ринкової конкурентоспроможності певним чином повязаний із ризиком поточної ринкової діяльності підприємства-інвестора: зміна ринкової конкурентоспроможності підприємства-інвестора може бути наслідком дії двох процесів: перший - зміни в конкурентному середовищі підприємства-інвестора, що відбулися з незалежних від нього обставин (фактор зовнішнього походження); другий - зміни, що відбулися у самому підприємстві (фактор внутрішнього походження). Серед тих аспектів законодавства (ризики “правил гри”), які найбільше впливають на фінансово-інвестиційну діяльність, треба визнати такі: забезпечення безпеки інвестування у фондові інструменти; забезпечення прав інвестора після здійснення ним процедури вкладання коштів у фондові інструменти; забезпечення правових умов для досягнення їх ліквідності.Ризики підприємницької діяльності можна поділити на: передбачувані (іманентні) та непередбачувані (неіманентні); неконтрольовані підприємцем та відносно контрольовані; ризики за видами підприємницької діяльності (серед них - фінансово-інвестиційна) та на інші групи. Ризики фінансово-неспеціалізованих підприємств як субєктів попиту на фінансові інструменти можна поділити на: а) ризики помилкової стратегії; б) ризики поточної ринкової діяльності; в) ризики опортуністичної поведінки менеджерів та контрагентів; г) ризики змін у “правилах гри”. Ризики помилкової стратегії підприємства-інвестора поєднують у собі ризики напрямку інвестування та ризики обєкту інвестування.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?