Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Класифікація інструментів управління зовнішньоекономічними ризиками з визначенням економічної сутності, переваг та недоліків їх використання. Особливості використання опціонів та ф’ючерсів. Створення національної системи страхування експортних кредитів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство економіки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертацію присвячено теоретичним дослідженням та практичним аспектам застосування фінансово-інституційних інструментів управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Наведено узагальнюючий алгоритм процесу управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. У дисертації визначено сутність та особливості опціонів та фючерсів як фінансових інструментів управління зовнішньоекономічними ризиками, на основі аналізу економіко-правової природи узагальнено їх класифікацію. Вперше розроблено та обґрунтовано організаційні рекомендації зі створення в Україні національної системи страхування експортних кредитів як інституційного інструмента управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Ключові слова: зовнішньоекономічні ризики, процес управління зовнішньоекономічними ризиками, фінансові інструменти управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності, інституційні інструменти управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності, опціонний контракт, фючерсний контракт, експортний кредит, страхування експортних кредитів.Вивченню питань, повязаних із сутністю та особливостями ризиків у зовнішньоекономічній діяльності, використанням інструментів управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності присвячено чимало наукових досліджень як у світовій економічній літературі, так і в роботах вітчизняних вчених-економістів. Найвагоміший внесок у розроблення теоретичних та практичних засад управління зовнішньоекономічними ризиками в світовій економічній системі та використання інструментів управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності здійснили такі зарубіжні вчені, як В. Отже, існує потреба в розробці комплексних організаційно-методологічних засад і рекомендацій, спрямованих на впровадження та вдосконалення загальноприйнятих у зарубіжній практиці фінансово-інституційних інструментів управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності національних субєктів господарювання. Під час роботи над дисертацією застосовувалися різноманітні методи економічного аналізу, а саме: теоретичне узагальнення та порівняння (для розробки класифікації ризиків у зовнішньоекономічній діяльності та інструментів управління зовнішньоекономічними ризиками); системний аналіз (для обґрунтування концепції поділу системи страхування експортних кредитів на форми та типи); системно-структурні методи (для визначення сутності фінансових інструментів управління зовнішньоекономічними ризиками); порівняльний аналіз (для аналізу світового досвіду страхування експортних кредитів); економіко-статистичний і графічний методи (для виявлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку фінансових інструментів); економіко-математичний (для оцінки ефективності вибору фінансових інструментів); експертних оцінок (для розробки організаційних рекомендацій щодо створення національної системи страхування експортних кредитів). методологічні засади ефективного використання фінансових інструментів управління ризиками національними субєктами зовнішньоекономічної діяльності, які передбачають обґрунтування моделі національного ринку фінансових інструментів із визначенням організаційно-правового статусу, функцій, завдань та організаційної структури органу регулювання ринку фінансових інструментів і механізму використання фінансових інструментів, що передбачає удосконалення вітчизняної біржової торгівлі фінансовими інструментами й розробку методики оцінки ефективного використання фінансових інструментів, яка охоплює кількісні розрахунки можливого впливу ризику на господарську діяльність економічного субєкта та розрахунки економічної доцільності хеджування ризиків фінансовими інструментами.У першому розділі “Теоретичні основи управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності” систематизовано основні підходи до визначення сутності поняття “ризик”, узагальнено класифікацію зовнішньоекономічних ризиків, проаналізовано алгоритм управління зовнішньоекономічними ризиками, розроблено та обґрунтовано класифікацію інструментів управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Перший етап - оцінка зовнішньоекономічного ризику, який включає три основні дії (ідентифікація, вимірювання та аналіз ризику); другий етап - вибір методу управління зовнішньоекономічними ризиками, що включає дві дії (визначення та аналіз усіх методів управління ризиками й вибір найоптимальнішого з них щодо матеріальних затрат та ефективності); третій етап - вибір інструмента управління зовнішньоекономічними ризиками, що включає дві дії (визначення та аналіз усіх інструментів управління ризиками й вибір найефективнішого з-поміж них); і останній, четвертий, етап - контроль за ризиками, що передбачає проведення трьох основних дій (впровадження прийнятих рішень щодо методів та інструментів управління ризиками, моніторинг конкретних дій і контроль за вартістю таких дій).

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?