Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 168
Дослідження сутності інноваційного підприємництва та структури джерел і форм фінансово-кредитного механізму його регулювання в Україні. Виявлення форм впливу банківського кредитування та страхового бізнесу на розвиток інноваційного підприємництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Смовженко Тамара Степанівна, Університет банківської справи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Сучасні підходи до вивчення технологічного розвитку свідчать, що розвиток інноваційних структур, які становлять основу національної інноваційної системи (НІС), головним чином залежить від створення та ефективного функціонування фінансово-кредитного механізму, орієнтованого на забезпечення постійного, надійного та регулярного надходження фінансових ресурсів для фінансування множинності інноваційних розробок, продукованих такими субєктами підприємницької діяльності. Вивченням теоретичних, методологічних і методичних засад побудови фінансово-кредитного механізму розвитку інноваційного підприємництва упродовж багатьох років займалися класики економічної науки, вітчизняні й зарубіжні вчені: В. У дослідженнях багато уваги присвячено класифікації форм фінансування інноваційного підприємництва, методам і важелям його фінансово-кредитного забезпечення, класифікаційним характеристикам типів інноваційних структур, які діють на вітчизняному фінансовому ринку, зясуванню причин виникнення негативних тенденцій, що стримують їхній розвиток. У роботі використано такі методи: метод системного аналізу - для розкриття основ понятійного апарату фінансово-кредитного механізму регулювання розвитку інноваційного підприємництва та розробки основних напрямів його вдосконалення; метод статистичних та експертних оцінок - для зясування основних проблем щодо вибору форм фінансування інноваційних підприємств; метод порівняння - для дослідження та оцінювання стану фінансово-кредитного забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в Україні; методи економічного моделювання, математичної статистики та факторного аналізу - для розроблення комплексу рекомендацій щодо вдосконалення процесу прийняття рішень про вибір джерел фінансування розвитку національної інноваційної системи. Відповідно до мети і завдань проведеного дослідження одержано такі результати, що містять наукову новизну: уперше: запропоновано та обґрунтовано комплексну систему регулювання розвитку інноваційних підприємницьких структур в Україні, яка передбачає виокремлення та синтез елементів фінансово-кредитного механізму такого регулювання із загальною системою управління розвитком національної інноваційної системи, що дозволяє забезпечити динамічну активність інноваційного бізнесу, швидку адаптацію до внутрішніх і зовнішніх змін ринку;У першому розділі «Теоретико-методологічні засади фінансово-кредитного механізму регулювання розвитку інноваційного підприємництва» охарактеризовано основні види інноваційних підприємницьких структур, уточнено сутність і структуру фінансово-кредитного механізму регулювання розвитку інноваційного підприємництва, висвітлено зарубіжний досвід фінансового регулювання діяльності інноваційного підприємництва та можливості його застосування в Україні. У процесі дослідження обґрунтовано, що відсутність виваженої державної політики стримує процес розвитку мережі інноваційних інфраструктур, а низький рівень вітчизняних інвестицій і бюджетних асигнувань на науку, чинні критерії віднесення субєктів господарської діяльності до підприємств інноваційного типу, застосування не за призначенням і припинення надання пільг інноваційним підприємствам негативно впливають на формування національної інноваційної системи України. Регулювання розвитку інноваційних підприємств у дисертації розглянуто як окрему складову загальної системи управління інноваційним розвитком економіки, спрямовану на підтримку її інноваційно-пріоритетних напрямів шляхом створення ефективної законодавчої бази та відповідного фінансово-кредитного механізму стимулювання діяльності інноваційного підприємництва. У роботі, крім відтворювальної, розподільчої та контрольної функцій фінансово-кредитного механізму регулювання розвитку інноваційних підприємницьких структур, автор пропонує виділяти регулятивну функцію, метою якої є вибір найбільш ефективних механізмів фінансування інноваційних підприємницьких структур. У другому розділі «Дослідження особливостей фінансово-кредитного регулювання розвитку вітчизняних інноваційних підприємств» значну увагу приділено вдосконаленню методики оцінювання активності інноваційних підприємницьких структур, досліджено джерела і форми фінансово-кредитного забезпечення інноваційних підприємств України; проаналізовано інституційне та нормативно-правове забезпечення фінансово-кредитного механізму регулювання розвитку інноваційних підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?