Фінансово-кредитний механізм підтримки розвитку підприємництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 119
Оцінка фінансового стану підприємств малого бізнесу Львівського регіону. Узагальнення практики використання суб’єктами господарювання кредитних ресурсів. Пропозиції щодо вдосконалення банківських послуг в системі підтримки розвитку підприємництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗахист відбудеться "20" лютого 2009 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. У роботі визначено сутність фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємництва та організаційно-економічні засади його ефективного функціонування. Проведено аналіз зовнішніх факторів впливу на структуру фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємництва: фінансові, соціальні, політичні та макроекономічні, виходячи з потреби у забезпеченні сприятливих умов для підтримки розвитку певних видів діяльності у економіці адміністративно-територіальних одиниць, здійснено аналіз фінансового стану підприємств малого бізнесу, досліджено особливості забезпечення потреб цих підприємств у додаткових кредитних ресурсах. Во втором разделе "Аналитическая оценка развития малых предприятий региона "проведен анализ внешних факторов на структуру финансово-кредитного механизма поддержки развития предпринимательства: финансовые, социальные, политические и макроэкономические исходя из необходимости в обеспечении благоприятных условий развития отдельных видов деятельности в экономике административно-территориальных единиц, произведен анализ финансового состояния предприятий малого и среднего бизнеса, исследованы особенности обеспечения нужд этих предприятий в дополнительных кредитных ресурсах.Поряд з цим, негативні тенденції в національній економіці, що склались у звязку із загостренням фінансової кризи, економічних і соціальних проблем, а також необхідність реалізації завдань нової економічної політики для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку регіонів, вимагають застосування економічних принципів в управлінні підприємництвом, що передбачає створення та використання високоефективних регуляторів, які адекватні ринковій економіці і національним особливостям розвитку. Саме тому, постала обєктивна необхідність розробки організаційно-економічних засад формування фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємництва, спрямованого на розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів. Актуальність та необхідність розвязання вище зазначених проблем зумовила необхідність їх комплексного розгляду та вивчення організаційно-економічних засад формування фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємств малого бізнесу на загальнодержавних та регіональних рівнях, сприяла вибору теми, визначила мету і завдання дисертаційної роботи, її структуру та зміст. Для досягнення поставленої у дисертаційній роботі використано наступні методи наукового дослідження: метод логічного узагальнення - при визначенні особливостей підприємств малого бізнесу, як незмінного елемента ринкової економіки, - параграф 1.1, 1.2; методи економіко-статистичного аналізу - при дослідженні фінансового стану вітчизняних підприємств малого бізнесу та визначенні їх потреб у кредитних ресурсах, - параграф 2.1, 2.2; соціологічного опитування - при дослідженні впливу існуючого законодавства на розвиток підприємництва в сфері малого бізнесу, - параграф 1.2, 2.1; узагальнення та системного підходу - при розробці організаційно-економічних засад фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємництва шляхом створення оптимальних умов для їх розвитку, - параграф 1.3, 3.1, 3.2, 3.3. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні й розробленні таких теоретичних положень, методичних підходів: вперше: - обґрунтовано та розроблено організаційну структуру функціонування фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємництва на основі впровадження моделі інформаційного забезпечення субєктів фінансово-кредитних відносин у регіоні, що дає можливість ефективно впливати на процеси розвитку підприємництва, спростити процедуру отримання банківських кредитів та зменшити ризики неповернення наданих кредитних ресурсів;У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано стан і ступінь опрацювання в сучасній науці проблеми формування фінансово-кредитного механізму підтримки розвитку підприємництва, визначено мету, завдання, обєкт, предмет та методи дослідження, сформульовано практичне і теоретичне значення дисертаційної роботи, наукову новизну, ступінь апробації одержаних результатів. У першому розділі "Теоретико-методологічні засади формування фінансово - кредитного механізму розвитку підприємництва" досліджено сутність та фінансові особливості розвитку підприємництва, обґрунтовано сучасні методичні та організаційні проблеми дієвої фінансово-кредитної підтримки, уточнено понятійний апарат з досліджуваної проблематики.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?