Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на механізм формування капіталу підприємств. Вибір типу фінансової політики емітента і інвестора цінних паперів при виході торгівельних підприємств на фінансово-кредитний ринок.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоРоботу виконано в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Косова Тетяна Дмитрівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, професор кафедри контролю і аналізу господарської діяльності Захист відбудеться 16.12.2008 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Обоснована концепция финансово-кредитного механизма формирования капитала торговых предприятий, определена методология исследования, составные модели (формирование рейтингов корпоративного управления, обоснование эмиссионной политики и выход на фондовые рынки, разработка условий кредитной политики привлечения ресурсов), выделены направления исследования.Значний вклад у вирішення проблеми раціональної організації і оптимізації структури капіталу торгівельних підприємств, його формування за рахунок власних джерел, банківських і фондових механізмів, становлення корпоративного управління внесли російські і вітчизняні вчені: Азарян О.М., Антонюк Я.М., Аптекар С.С., Балабанова Л.В., Балдинюк А.Г., Безгінова Л. І., Бланк І. О., Богачов С.В., Вереітіна І. Ю., Вітлінський В.В., Виноградова О.В., Власова Н.О., Вожжова О.В., Волгін В. В., Гайдук І. О., Косова Т.Д., Костирко Л.А., Лігоненко Л. О., Мелушова І. Ю., Мельник Л.О., Никитенко О.О., Оліфіров О.В., Омелянович Л.О., Папаіка О.О., Попова І.В., Садєков А. А., Славюк Р.А., Сорока Р.С., Стужук Л.В., Татарин Н.Б., Ткаченко С.О., Фролова Л.В., Худа В.В., Циганов О.Р., Чернега О.Б., Шапран В.С., Шубін О.О. Актуальність досліджуваної в дисертації проблеми удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств, її теоретичне і практичне значення обумовили вибір теми дослідження, її мету та зміст. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за темами: держбюджетної "Удосконалення принципів і методів ризик-менеджменту підприємств" (№ держреєстрації 0108U001996), у рамках якої автором розроблено механізм зниження фінансових ризиків торгівельних підприємств, госпдоговірної "Розробка науково-методичних рекомендацій з формування капіталу підприємства за допомогою банківських механізмів" (№ 12/2004), де автором обґрунтовано умови і доцільність зміни організаційно-правової форми підприємств торгівлі. У роботі використовувалися такі методи: горизонтального і вертикального аналізу зведених балансів (для встановлення диференціальних особливостей сукупного капіталу підприємств України та торгівлі зокрема), побудови кореляційних матриць (для визначення тісноти звязку розміру власного капіталу, довго-і короткострокових зобовязань підприємства із показниками балансу і звіту про фінансові результати), лінійну регресію (для побудови моделей власного капіталу та його оборотності); коефіцієнтний аналіз (для оцінки фінансового стану підприємств); канонічний аналіз (для визначення кореляції фінансових коефіцієнтів двох груп підприємств, розділених за принципом використання позиченого капіталу і отримання канонічних оцінок); кластерний аналіз (для групування підприємств за рівнем прибутку на одну акцію); рейтингова оцінка (для визначення класів емітентів цінних паперів), ряди ймовірнісного розподілу (для аналізу сум та термінів кредитів, отриманих підприємствами). Дістало подальший розвиток: визначення фінансово-кредитного механізму формування капіталу підприємств як сукупності методів і форм, інструментів та важелів генерування фінансових ресурсів, авансованих у формування активів підприємства: внутрішніх власних (шляхом акумуляції внесків засновників підприємства і капіталізації прибутку), зовнішніх власних (пайові цінні папери), запозичених (боргові цінні папери, отримані позики), залучених (кредиторська заборгованість, інші зобовязання довгострокового і поточного характеру).

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?