Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на формування капіталу підприємств. Рекомендації щодо формування рейтингів корпоративного управління як передумови виходу торгівельних підприємств на фінансово-кредитний ринок.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Роботу виконано в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Косова Тетяна Дмитрівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, професор кафедри контролю і аналізу господарської діяльності Захист відбудеться 16.12.2008 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м.Формування капіталу за рахунок власних джерел обмежується фінансовими результатами діяльності підприємств та потребами забезпечення їх фінансової стійкості. Актуальність досліджуваної в дисертації проблеми удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств, її теоретичне і практичне значення обумовили вибір теми дослідження, її мету та зміст. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за темами: держбюджетної «Удосконалення принципів і методів ризик-менеджменту підприємств» (№ держреєстрації 0108U001996), у рамках якої автором розроблено механізм зниження фінансових ризиків торгівельних підприємств, госпдоговірної «Розробка науково-методичних рекомендацій з формування капіталу підприємства за допомогою банківських механізмів» (№ 12/2004), де автором обґрунтовано умови і доцільність зміни організаційно-правової форми підприємств торгівлі. У роботі використовувалися такі методи: горизонтального і вертикального аналізу зведених балансів (для встановлення диференціальних особливостей сукупного капіталу підприємств України та торгівлі зокрема), побудови кореляційних матриць (для визначення тісноти звязку розміру власного капіталу, довго-і короткострокових зобовязань підприємства із показниками балансу і звіту про фінансові результати), лінійну регресію (для побудови моделей власного капіталу та його оборотності); коефіцієнтний аналіз (для оцінки фінансового стану підприємств); канонічний аналіз (для визначення кореляції фінансових коефіцієнтів двох груп підприємств, розділених за принципом використання позиченого капіталу і отримання канонічних оцінок); кластерний аналіз (для групування підприємств за рівнем прибутку на одну акцію); рейтингова оцінка (для визначення класів емітентів цінних паперів), ряди ймовірнісного розподілу (для аналізу сум та термінів кредитів, отриманих підприємствами). Дістало подальший розвиток: визначення фінансово-кредитного механізму формування капіталу підприємств як сукупності методів і форм, інструментів та важелів генерування фінансових ресурсів, авансованих у формування активів підприємства: внутрішніх власних (шляхом акумуляції внесків засновників підприємства і капіталізації прибутку), зовнішніх власних (пайові цінні папери), запозичених (боргові цінні папери, отримані позики), залучених (кредиторська заборгованість, інші зобовязання довгострокового і поточного характеру). трактування власного капіталу підприємства як функції трансакційних витрат фірми, результатом чого стала розробка рекомендацій щодо зміни організаційно-правових форм торгівельних підприємств залежно від масштабів операційної і фінансової діяльності, а також рівня розкриття інформації та захисту прав власності (акціонерних товариств у товариства з обмеженою відповідальністю і навпаки);У першому розділі «Теоретичні основи дослідження механізму формування капіталу підприємств» досліджено генезу та еволюцію наукової думки про дефініцію капіталу, визначено вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на механізм формування капіталу підприємств, обґрунтовано концепцію фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств. 1 наведено динаміку показників зведеного балансу підприємств України протягом 2005-2007 рр. Валюта балансу торгівельних підприємств зросла за аналізований період в 1,36 разів, темпи росту практично співпадають зі збільшенням капіталу усіх підприємств (у 1,31 разів.). У структурі пасивів підприємств найбільші темпи зростання мають довгострокові зобовязання: по всіх підприємствах - 2,16, по торгівельних - 2,79. У другому розділі «Оцінка діючого механізму формування капіталу торгівельних підприємств» проведено комплексну оцінку діючого механізму формування капіталу торгівельних підприємств, досліджено фондові методи формування власного та запозиченого капіталу, надано оцінку методам банківського кредитування і посередництва у формуванні капіталу торгівельних підприємств.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?