Фінансово-кредитне забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (на матеріалах Черкаської області) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 200
Роль фінансово-кредитних відносин, їх вплив на формування оборотного капіталу підприємств харчової галузі регіону. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємств харчової промисловості за рахунок кредитів банків на матеріалах Черкаської області.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук УкраїниНауковий керівник: доктор економічних наук, доцент, Чижова Валентина Іванівна, Рада по вивченню продуктивних сил України Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Качала Тамара Миколаївна, Черкаський державний технологічний університет МОН України, завідувач кафедри менеджменту; кандидат економічних наук Мазнік Ліана Валеріївна, Український національний університет харчових технологій МОН України, доцент кафедри менеджменту. Захист відбудеться "13" лютого 2006р. о 14 годині 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Одним з важливих чинників підвищення рівня розвитку харчової промисловості регіону є обсяг та якість його кредитування, що зумовлює необхідність визначення кредитоспроможності субєктів господарювання як основи для розробки ефективних програм кредитування та забезпечення безперервного процесу виробництва на підприємствах харчової галузі регіону. Складність та багатогранність процесу управління оборотним капіталом підприємств харчової та переробної промисловості на сучасному етапі розвитку економіки України та окремих її регіонів актуалізують питання формування ефективної кредитної політики, яка реалізується при забезпеченні оптимального обсягу запозичених фінансових ресурсів. Проте, незважаючи на достатній рівень вивчення даної проблематики, питання ефективності формування оборотних активів підприємств харчової галузі регіону за рахунок банківських кредитів дотепер знаходяться в сфері активного наукового дослідження. Дослідження, проведені автором, є складовою частиною комплексних фундаментальних досліджень, які виконувались в рамках тематики Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за темою 3.1.5.63 "Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу" (державний реєстраційний № 0100U000657), в межах якої автором розроблено рекомендації щодо раціонального використання фінансових ресурсів та покращення кредитування підприємств харчової галузі Черкаського регіону. В дисертаційній роботі використовувались такі наукові методи: індексного та порівняльного аналізу - при виявленні тенденцій розміщення поточних оборотних активів підприємства; групування - для виявлення територіальних відмінностей у галузевій структурі харчової промисловості регіону; економіко-статистичний - для визначення характеру та особливостей кредитоспроможності субєкта господарювання; системно-структурний - для визначення та оптимізації функціонально-компонентної структури кредитного потенціалу, формування оборотного капіталу підприємства; монографічний - для узагальнення теоретико-методологічних засад підвищення ефективності кредитування сучасних промислових підприємств; економіко-математичного моделювання, балансовий, нормативний - використано при визначенні напрямів розвитку регіонального ринку продуктів харчування.У першому розділі "Теоретичні основи фінансово-кредитних відносин у економіці трансформаційного періоду" визначено роль фінансово-кредитних відносин та їх вплив на формування оборотного капіталу підприємств харчової промисловості, розкрито економічну сутність кредитоспроможності субєктів господарювання, поглиблено науково-методичні підходи до оцінки кредитоспроможності субєктів господарювання та виявлено регіональні фактори формування процесу кредитних відносин підприємств і банків. Визначення економічної сутності кредитоспроможності розкрито як комплекс вартісних і якісних характеристик структури оборотних активів підприємства, що дають можливість кредитним структурам оцінити характер позичальника, здатність до позичання коштів, грошові потоки субєкта господарювання, вплив економічних умов на процес погашення кредиту, що можуть бути використані як внутрішніми, так і зовнішніми кредиторами. Поглиблено методологію оцінки кредитоспроможності субєктів господарювання на основі більш повного врахування принципів надання кредитів: строковості повернення, цільового характеру використання кредиту, забезпеченості та платності кредиту. Доведена доцільність використання як показників рентабельності, що характеризують ефективність власного капіталу і майна підприємства, так і кінцевих показників роботи підприємства, зокрема прибутковості та рентабельності. харчова галузь регіон кредит Становлення і зміцнення ринкових відносин в економіці Черкаського регіону мали безпосередній вплив на розвиток харчової галузі, яка є потужним територіально-виробничим комплексом, що значною мірою визначає тенденції розвитку промислового комплексу області, концентруючи підприємства майже усіх видів діяльності з виробництва харчової продукції.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?