Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційних процесів на ринку нерухомості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 143
Виявлення особливостей діяльності інституційних інвесторів на ринку нерухомості та оцінка стану і перспективи їх участі в інвестиційних процесах. Іпотечне кредитування: реалії та перспективи. Здійснення рефінансування з боку центрального банку в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернігівського національного технологічного університету за адресою: м. У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади і розроблено науково-практичні рекомендації, спрямовані на активізацію інвестиційних процесів і покращення їх фінансово-кредитного забезпечення на ринку нерухомості. Досліджено погляди науковців на фінансово-кредитне забезпечення інвестиційних процесів в економіці. Ключові слова: нерухомість, ринок нерухомості, фінансово-кредитне забезпечення, інвестиційний процес, інвестор, інвестиційні ресурси, іпотечне кредитування. Для совершенствования институционального базиса финансово-кредитного обеспечения инвестиционных процессов на рынке недвижимости и учитывая значимость рынка недвижимости для развития национальной экономики, в работе предложено создание инвестиционной учреждения рынке недвижимости.В Україні ринок нерухомості потребує активізації функціонування і розвитку, необхідність якої викликана потребами суспільства та економіки, враховуючи його синергетичний ефект для соціально-економічного зростання. Адекватне фінансово-кредитне забезпечення інвестиційних процесів на ринку нерухомості здатне активізувати його функціонування та розвиток, що сприятиме задоволенню суспільних потреб у нерухомості з одночасним розвитком економіки. Проте недостатність теоретичних і практичних розробок щодо активізації інвестиційних процесів на ринку нерухомості, визначення їх джерельної бази, оцінки участі спеціалізованих та універсальних інституційних інвесторів на ринку нерухомості, страхування від інвестиційних ризиків продовжують залишатися недостатньо опрацьованими. Автор брав участь у роботі над науково-дослідними темами: Відкритого міжнародного університету розвитку людини ,,Україна”, зокрема, пропозиції щодо забезпечення розвитку ринку нерухомості в контексті реалізації фінансової політики держави використано під час роботи над темою ,,Соціально-економічні та інформаційно-комунікаційні проблеми становлення суспільства України” (номер держ. реєстрації 0110U006273); Чернігівського національного технологічного університету ,,Розробка фінансово-економічних засад інноваційного розвитку базових галузей економіки регіону” (номер державної реєстрації 0110U007062) - пропозиції щодо активізації діяльності інституційних інвесторів на ринку нерухомості; ,,Теоретико-прикладні засади фінансового забезпечення розвитку національного господарства” (номер державної реєстрації 0113U002742) - пропозиції автора щодо удосконалення інституційного базису інвестиційних процесів на ринку нерухомості для покращення його фінансово-кредитного забезпечення. В процесі дослідження взаємоповязано та послідовно відповідно до логіки роботи використовувалися загальні методи наукового пізнання та специфічні методи економічної науки: абстрактно-логічний - для формулювання наукових положень, узагальнення теоретичних підходів та уточнення термінологічного поля з предмету дослідження; аналізу та синтезу - для систематизації методичних підходів до оцінки стану інвестиційних процесів на ринку нерухомості; методи економічного аналізу, синтезу, групування, вибіркового обстеження, економіко-математичного моделювання - для побудови моделі оцінювання впливу факторів на функціонування та розвиток ринку нерухомості.У першому розділі ,,Теоретичні основи дослідження фінансово-кредитного забезпечення інвестиційних процесів на ринку нерухомості” на основі аналізу та узагальнення теоретичних положень розширено понятійно-категоріальний апарат інвестиційних відносин на ринку нерухомості, визначено властивості інвестиційних процесів на ринку нерухомості, узагальнено наукові підходи до розуміння фінансово-кредитного забезпечення інвестиційних процесів. Оцінка участі держави в інвестиційних процесах у сегменті житлової нерухомості ринку дала змогу зробити наступні висновки: існує інституційна недосконалість механізмів державної підтримки розвитку ринку нерухомості, постійне недофінансування запланованих обсягів інвестиційних проектів на ринку нерухомості породило недовіру у громадян до держави. Своєю чергою інституційні інвестори поділені на дві групи: перша група - це спеціалізовані інвестори, які створюються лише з метою здійснення інвестиційних операцій з нерухомістю: фонди операцій з нерухомістю (далі-ФОН) та фонди фінансування будівництва (ФФБ); друга група - універсальні інвестори: інститути спільного інвестування (ІСІ), недержавні пенсійні фонди (НПФ), страхові компанії (СК), банки. Визначено, що на сьогодні система інвестування у нерухомість працює, передусім, як спосіб залучення коштів для придбання обєктів нерухомості, у першу чергу - житлової, що значно звужує фінансову базу для розвитку ринку нерухомості.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?