Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківської області) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 214
Розробка теоретичних засад та методичних підходів до вдосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності та дослідження теоретичної сутності інновацій і особливостей впливу ринкового середовища на інноваційну діяльність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ (на прикладі промислових підприємств Харківської області)Науковий керівник - доктор економічних наук, доцент Васюренко Олег Володимирович, Харківський державний економічний університет, завідуючий кафедрою банківської справи. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Науменкова Світлана Валентинівна, Українська академія банківської справи, професор кафедри фінансів; Захист дисертації відбудеться "3" березня 2000 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи за адресою: 40000, м. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 40000, м.Таким чином, перехід до ринкової економіки обєктивно приводить до зростання ролі та значення фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності. Разом з тим вивчення та аналіз опублікованих за даною проблемою робіт дозволили зробити висновок про те, що питання формування концептуальних і методичних підходів до вирішення задачі фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах. Обєктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок з метою вдосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності в умовах трансформаційної економіки зумовила актуальність теми дисертації та її значення для розвитку економіки України. Дисертаційна робота узгоджується з основними напрямками наукових результатів, теоретичних положень і висновків досліджень, які були проведені згідно з рішенням ДКНТ в рамках: державної науково-технічної програми "Міжгалузева програма наукових досліджень у сфері демонополізації економіки і розвитку конкуренції" (номер державної реєстрації 0196U003140); галузевої програми Міністерства освіти України - проект: "Синтез комплексів моделей підтримки управлінських рішень у виробничо-економічних системах" (номер держреєстрації 0196U015290) та науково-дослідної теми "Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні" (номер держреєстрації 0199U002342). Наукова новизна результатів, отриманих особисто автором, полягає в обгрунтуванні нових підходів до вдосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності, а саме: · уточнено визначення категорій “інновація” та “інноваційна діяльність” на основі аналізу та узагальнення теоретичних основ інноваційної діяльності та з урахуванням особливостей економіки перехідного періоду;У першому розділі - "Інновації та їх роль в умовах трансформаційної економічної системи України" - розкрито теоретичну сутність інновацій та інноваційної діяльності; розглянуто особливості впливу сучасного ринкового середовища на здійснення інноваційної діяльності; визначено механізм фінансово-кредитного забезпечення як ключовий фактор, що безпосередньо впливає на ефективність реалізації інновацій. Інновації в сучасному розумінні невідємно повязані з технічним прогресом, науково-технологічними та організаційними змінами, що сприяють поліпшенню умов виробництва і підвищенню ефективності економічної діяльності та означають: використання нової техніки; впровадження нових технологій та нового ринкового забезпечення виробництва; розробку продукції з новими властивостями; використання нової сировини; зміни в організації виробництва та його матеріально-технічному забезпеченні; освоєння нових ринків збуту тощо. В інтегрованому вигляді можуть бути виділені два основних підходи до визначення інновацій: в одному випадку інновація роглядається як результат творчого процесу у вигляді нової продукції, технології, методу; в іншому - як процес уведення нових виробів, методів, підходів замість існуючих. Беручи до уваги наявні підходи, а також враховуючи особливості реалізації інновацій в сучасних умовах, в роботі запропоновано визначення сутності інновації як процесу цілеспрямованого використання субєктами соціально-економічних відносин результатів наукових досліджень і розробок, які ініціюють потенційно корисні зміни у виробничих, економічних, правових і соціальних відносинах, в області науки, культури, освіти та інших сферах діяльності суспільства. Як ключовий фактор, що безпосередньо впливає на ефективність реалізації інновацій, у роботі виділено механізм фінансово-кредитного забезпечення, що виступає як сукупність економічних відносин у сфері пошуку, залучення та ефективного використання фінансово-кредитних ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на життєздатність економічних інновацій.В той же час ключовим фактором економічної системи, що справляє першорядний вплив на ефективність економічних інновацій, виступає фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?