Фінансово-кредитні ресурси банку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 61
Характеристика фінансово-кредитних ресурсів сучасного світу, механізми їх функціонування. Фінансові та кредитні відносини в системі світових економічних відносин, їх взаємозв"язок. Статистика та джерела формування кредитних ресурсів комерційного банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові ресурси та кредитні ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин, що дає змогу виділити фінанси та кредит із сукупності інших економічних категорій, бо жодна з них не характеризується таким матеріальним носієм. Ця особливість притаманна фінансам будь-якої економічної системи, проте в різних економічних системах застосовуються неоднакові форми і методи створення й використання фінансових та кредитних ресурсів. фінансовий кредитний банк економічний Тому введення в науковий обіг поняття «фінансові ресурси» та «кредитні ресурси» дає можливість точніше визначити обєкт фінансового та кредитного прогнозування й балансових розрахунків, а через нього - обґрунтувати форми й методи впливу фінансів та кредиту на увесь відтворювальний процес. Тут можна виявити таку взаємозумовлену залежність: фінанси як сукупність економічних відносин знаходять своє конкретне вираження у фінансових ресурсах, формою руху яких є фонди. Усе наведене вище свідчить про різні підходи до трактування поняття фінансових та кредитних ресурсів, що, в свою чергу, позначається на визначенні ролі фінансів та кредиту у економіці.У більш вузькому значенні термін "фінанси" (лат. finantia - платіж) спочатку означав завершення розрахунків (платежів) у грошових відносинах між населенням і державою, а потім розповсюдився як на всі платежі на користь держави й різноманітних державних інститутів, так і на грошові операції по відкупах та чеканці монет. Із встановленням контролю й регламентації з боку держави термін "фінанси" використовується для характеристики сукупності грошових відносин, повязаних із системою державних доходів і витрат. З цієї точки зору фінансові ресурси поділяються на фінансові ресурси держави та фінансові ресурси підприємств, фірм, організацій. Крім цього, фінансові ресурси світове співтовариство через бюджети держав використовує для розвитку економічної і соціальної інфраструктури, охорони навколишнього середовища як на національному, так і глобальному рівнях. У цілому в країнах із розвинутою ринковою економікою фінансові ресурси, що акумулюються й перерозподіляються державою і які повязані з її економічними функціями, складають 10-15%.В умовах еволюційної трансформації економічної системи, покращення її якісних характеристик та зростання обсягів матеріального виробництва в значному ступені залежить від оптимізації процесу організації виробництва, розподілу, обміну та споживання. Вагоме місце в межах організаційно-економічних відносин належить грошовим, фінансовим та кредитним відносинам. Вони повязані з економічними відносинами, які виникають в процесі використання грошей, як унікального засобу обміну та повязані із виміром вартості (ціни) різноманітних товарів та послуг. У фаховій економічній літературі грошові відносини визначаються, як "…рух грошових зобовязань, що забезпечує процес обігу різних видів грошей, які виконують повною мірою чи частково функції міри вартості, засобу обертання, платежу, нагромадження (чи заощадження), світових грошей". Опарін фінансові відносини визначає як відносини, які "…відображаючи рух вартості від одного субєкта до іншого, характеризують обмінні, розподільні і перерозподільні процеси і проявляються у грошових потоках".Кредитні ресурси - кошти, що є у розпорядженні банків і використовуються ними для кредитних операцій. Це кошти клієнтів на поточних рахунках; депозити юридичних і фізичних осіб; залишки на кореспондентських рахунках; кошти, що їх залучають з міжбанківського ринку (міжбанківський кредит); кошти, отримувані від продажу цінних паперів тощо. У перелік пасивних операцій, на право здійснення яких комерційні банки в Україні повинні отримати ліцензію НБУ, включені: залучення депозитів юридичних осіб; залучення депозитів фізичних осіб; отримання кредитів від банків; випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо). Банк повинен сформувати найефективнішу комбінацію джерел коштів для створення своєї ресурсної бази. Депозитом (вкладом) вважаються тимчасово залучені грошові кошти фізичних та юридичних осіб або цінні папери, надані банкові на чітко визначений строк і за відповідну плату (під відсоток).До залучених фінансових ресурсів належать ресурси, сформовані за рахунок зовнішніх джерел - це кредити, бюджетні асигнування, страхові відшкодування, благодійні внески. Цільові фінансові ресурси - це ресурси, що мають цільове призначення і використовуються на вказані цілі: це кошти амортизаційного, резервного фонду, бюджетних асигнувань тощо. Основним джерелом кредитного фінансування підприємств є комерційні банки, кредити яких традиційно поділяють на: - короткотермінові (на термін менший від одного року, як звичайно, 30, 60, 90 днів); Довготермінові кредити здебільшого забезпечують нерухомістю, а кредит, наданий під заставу нерухомості, називається іпотечним. Боргове зобовязання - цінний папір, що підтверджує зобовязання банку надати кредит, а позичальника - повернути кредит і виплатити проценти в певні встановлені терміни.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ РЕСУРСИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

1.1 Фінансово-кредитні ресурси сучасного світу

1.2 Фінансові та кредитні відносини в системі економічних відносин

РОЗДІЛ ІІ. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ТА КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

2.1 Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку

2.2 Фінансові ресурси держави, джерела та методи їх формування

2.3 Взаємозвязок фінансових та кредитних ресурсів

2.3.1 Фінансові ресурси підприємства

2.3.2 Кредитні ресурси підприємства

РОЗДІЛ ІІІ. ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ТА КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ НА ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В ДЕРЖАВІ

3.1 Статистика кредитних ресурсів

3.2 Статистика фінансових ресурсів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?