Фінансово-господарський контроль - Учебное пособие

бесплатно 0
4.5 62
Необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах. Міжнародний досвід здійснення податкового контролю. Сутність та принципи організації фінансово-господарського контролю. Діяльність промислових виробничих підприємств як об’єкт контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНаписанню даного посібника передує низка навчальних видань: навчальний посібник „Контроль і ревізія” (2004 р.); Його новизна проявляється в наступному: u в теоретичній частині посібника логічно та доступно викладені основні положення фінансово-господарського контролю як цілісної системи з усіма існуючими взаємозвязками. Завданнями даного посібника можна вважати: O надання теоретичних знань з навчальної дисципліни «Фінансово-господарський контроль»та сприяння їх більш легкому та глибокому засвоєнню; Запропонований до уваги навчальний посібник «Фінансово-господарський контроль» дозволяє оволодіти наступними знаннями: необхідність, роль та значення фінансово-господарського контролю в сучасних умовах господарювання; Крім того даний посібник сприяє оволодінню певними вміннями та навичками, необхідними майбутньому фахівцю у галузі фінансово-господарського контролю для належного виконання ним професійної діяльності: організовувати фінансово-господарський контроль діяльності господарюючих субєктів різних галузей економіки;За умов загального занепаду та розбалансованості економіки, росту тіньового капіталу в усіх сферах діяльності актуального значення набуває контроль як головний важіль забезпечення ефективної та законної діяльності будь - яких господарюючих субєктів. Контроль, в перекладі з французької («controle»), означає перевірку або спостереження з метою перевірки. Втім, у більш загальному під контролем розуміється система відносин з приводу систематичного спостереження і перевірки ходу функціонування відповідного обєкта деякого суспільного, виробничого або іншого процесу контролюючими органами, установами, уповноваженими особами з метою встановлення відхилень обєкта контролю від заданих параметрів. 2) виявляючи диспропорції і негативні явища в суспільстві, контроль дає можливість усунути їх і запобігає повторення, а також сприяє раціональної організації виробничих відносин і оптимальному використанню продуктивних сил. 3) економічний контроль має місце на всіх без виключення підприємствах, в установах та організаціях, кожного разу маючи на меті забезпечення ефективної та законної їх діяльності;Сучасний стан національної економіки, розповсюдження її тінізації, стрімке зростання економічних правопорушень саме в сфері фінансової діяльності підприємств, установ, організацій обумовлюють необхідність контролю за розподілом та перерозподілом фінансових ресурсів, а також за законністю та правильністю формування даних про фінансовий стан певного господарюючого субєкта. Фінансовий контроль - це контроль за законністю та правильністю розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів в економічній сфері, а також контроль за законністю надання інформації про фінансовий стан підприємства в розрізі всіх передбачених показників. Фінансовий контроль передбачає ретельну перевірку всіх аспектів фінансової діяльності і має прояв на всіх без виключення господарюючих субєктах. Це зумовлено тим, що всі без виключення господарюючі субєкти ведуть фінансову діяльність. Предметом фінансового контролю виступає фінансова діяльність господарюючого субєкта.Будь-яка діяльність, повязана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням і використанням послуг, називається господарською діяльністю. Активи, власний капітал та зобовязання у процесі здійснення господарської діяльності знаходяться в постійному русі, чинять кругообіг, який складається з трьох господарських процесів: 1) процес постачання (є першою стадією кругообігу активів, де гроші перетворюються в предмети праці, які утворюють виробничі запаси. Придбані підприємством предмети праці на цій стадії вже надійшли у сферу виробництва, але вони ще не приймають безпосередньої участі у виробничому процесі.); В процесі постачання обєктами господарського контрою є затрати на придбання засобів, обсяг їх заготовлення, розрахунки з постачальниками. Процес виробництва найбільш важливий та складний процес, у ході якого відбувається формування собівартості продукції, завершується він випуском готової продукції.); В процесі виробництва обєктами господарського контролю виступають витрати на виготовлення продукції, наявність і рух готової продукції. Фінансово-господарський контроль - це контроль за фінансовими операціями та господарськими процесами з метою встановлення їх законності, правильності і доцільності, що має місце в усіх галузях національної економіки і зявляється в різних формах залежно від форми власності підконтрольного обєкта.

План
ЗМІСТ

Передмова

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Тема 1. Фінансово-господарський контроль: сутність та зміст

1.1 Необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах

1.2 Фінансовий контроль

1.3 Господарський контроль

1.4 Фінансово-господарський контроль

Тема 2. Міжнародний досвід здійснення фінансово-господарського контролю

2.1 Державний фінансовий контроль в розвинених країнах

2.2 Особливості незалежного аудиту в зарубіжних країнах

2.3 Міжнародний досвід здійснення податкового контролю

Тема 3. Організація фінансово-господарського контролю

3.1 Сутність та зміст організації фінансово-господарського контролю

3.2 Планування як перший етап здійснення фінансово-господарського контролю.

3.3 Дослідження діяльності господарюючого субєкта

3.4 Узагальнення результатів фінансово-господарського контролю.

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Тема 4. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності промислових виробничих підприємств

4.1 Діяльність промислових виробничих підприємств як обєкт контролю

4.2 Ревізія та аудит діяльності промислових виробничих підприємств

4.3 Податковий контроль діяльності промислових виробничих підприємств

4.4 Типові порушення в діяльності промислових виробничих підприємств

Тема 5. Сфера послуг як обєкт ревізії, аудиту та податкового контролю

5.1 Житлово-комунальні послуги. Типові порушення в діяльності житлово-комунальних підприємств.

5.2 Туристичні послуги.

5.3 Стоматологічні послуги. Типові порушення в діяльності підприємств стоматологічної сфери

Тема 6. Аудит та податковий контроль субєктів торгової діяльності

6.1 Торгова діяльність як обєкт аудиту

6.2 Аудит торгових підприємств

6.3 Типові порушення в діяльності торгових підприємств

6.4 Аудит підприємств громадського харчування

6.5 Податковий контроль діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування

Тема 7. Ревізія, аудит та податковий контроль на сільськогосподарських підприємствах

7.1 Сільськогосподарські підприємства як обєкт контролю

7.2 Ревізія та аудит на сільськогосподарських підприємствах

7.3 Податковий контроль нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку

7.4 Типові порушення в діяльності сільськогосподарських підприємств

Тема 8. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності будівельних та транспортних підприємств

8.1 Контроль діяльності будівельних підприємств

8.2 Контроль діяльності транспортних підприємств

Тема 9. Аудит та податковий контроль діяльності неприбуткових організацій

9.1 Статус неприбуткової організації

9.2 Аудит неприбуткових організацій

9.3 Податковий контроль діяльності неприбуткових організацій

9.4 Типові порушення в діяльності неприбуткових організацій

Тема 10. Контроль і аудит в банках

10.1 Діяльність банків як обєкт банківського контролю

10.2 Зовнішній контроль діяльності банківських установ

10.3 Внутрішній контроль та аудит діяльності банківських установ

Перелік літератури

Глосарій

ДОДАТКИ

Додаток А Робоча програма навчальної дисципліни „Фінансово-господарський контроль”

Додаток Б Компетентнісний підхід до вивчення навчальної дисципліни „Фінансово - господарський контроль”

Додаток В Засоби діагностики для перевірки знань магістрів по дисципліні «Фінансово-господарський контроль»

Додаток Д Класифікація господарських засобів (ресурсів) підприємства згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку

Додаток Е Класифікація джерел господарських засобів (ресурсів) згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку

Додаток Є Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів

Додаток Ж Таблиця відповідності кодів ЗКГНГ до кодів КВЕД

Додаток З Класифікація видів економічної діяльності

Додаток К Зразок денного забірного листка

Додаток Л Зразок реєстру товарообігу

Додаток М Зразок калькуляційної картки

Додаток Н Зразок реєстру реалізованих страв

Додаток П Відповіді на тестові запитання

Додаток Р Еталонні відповіді на практичні завдання до тем

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?