Фінансово-економічний механізм санації аграрних підприємств в ринкових умовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Розробка методичних підходів санаційної стратегії аграрних підприємств. Обґрунтування об’єктивних підстав формування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств. Аналіз основ комплексної оцінки стратегії санації аграрних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Фінансово-економічний механізм санації аграрних підприємств в ринкових умовахРобота виконана у Луганському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор член-кореспондент НААН Ткаченко Валентина Григорівна Луганський національний аграрний університет, ректор. Захист відбудеться «3» лютого 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.841.02 у Луганському національному аграрному університеті за адресою: 91008 м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського національного аграрного університету за адресою: 91008 м.Актуальною залишається неузгодженість поглядів стосовно визначення санації; відсутність єдиного підходу до визначення класифікаційних характеристик санації; недосконалість правового регулювання; практичне застосування існуючих методик санаційного аудиту. Крім того, недостатньо уваги приділено питанням формування стратегії санації підприємств; на низькому рівні висвітлюються практичні положення щодо інструментарію фінансово-економічного механізму санації, який є імперативом концепції реалізації санації. Для розвязання визначених завдань були застосовані наступні методи: діалектичний - при вивченні наукової та спеціальної літератури; метод від простого до складного, від абстрактного до конкретного - при уточненні поняття санації і взаємозвязку його складових; аналітичний та синтез - при дослідженні порядку проведення санації та концепції реалізації санації; системний, діалектичний та статистичний - в дослідженні економіко-правових аспектів, при оцінці стану аграрних підприємств і санаційних процесів; деталізації і синтезу - при розробці фінансово-економічного механізму санації; порівняльний, статистичний, логічний, SWOT-аналіз, бенчмаркінг, експертних оцінок - при проведенні санаційного аудиту; економічно-математичний - при розробці комплексної оцінки стратегії санації. В результаті проведеного дослідження отримані наступні теоретико-методичні і практичні результати, які визначають наукову новизну роботи і є предметом захисту. вперше: · обґрунтовано обєктивні підстави формування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств, як системи організації взаємодії фінансово-економічних відносин та сукупності елементів впливу на процес реалізації санації. · розроблено методичні основи комплексної оцінки стратегії санації, яка проводиться в декілька етапів, зумовлених завданнями санаційного аудиту і санаційної стратегії: визначення глибини кризи підприємства - рейтингова оцінка санаційного потенціалу; прогнозування можливості реалізації санації - оцінка доцільності санації шляхом порівняння величини внеску і величини фінансового потенціалу;У першому розділі «Теоретико-правові засади санації аграрних підприємств» викладено теоретичні підходи до визначення сутності санації та класифікації санаційних процедур; окреслено сучасні основи економіко-правового змісту санації та запропоновано рекомендації щодо їх удосконалення; узагальнено та вдосконалено методику проведення санаційних процесів аграрних підприємств. Дефініцію терміну «санація» як цілісної економічної системи, спрямованої на реалізацію фінансової стратегії оздоровлення в системі антикризового фінансового управління, доцільно інтерпретувати в контексті запобігання або провадження справи про банкрутство. Обґрунтування сутності санації з позиції неплатоспроможності підприємства дає підстави розрізняти зміст санаційних заходів як заходів фінансово-економічного характеру, зокрема: покриття поточних збитків, усунення причин неплатоспроможності, подолання фінансової кризи, досягнення фінансового оздоровлення, та заходів організаційно-технічного характеру. У другому розділі «Дослідження економічного та фінансового забезпечення санації аграрних підприємств» розглянуто сучасні тенденції розвитку аграрних підприємств; проведено моніторинг санаційних процесів; проведено санаційний аудит господарської, фінансової та інвестиційної діяльності з метою розробки рекомендацій удосконалення методики та пропозицій щодо подальшого розвитку підприємства. Дослідження проблем реалізації регіональної політики в аспекті підвищення ефективності провадження процедур банкрутства та санації на підприємствах дозволили визначити комплекс основних завдань та заходів: сприяння залученню інвесторів для відновлення роботи підприємств-боржників; контрольованість процесів у сфері банкрутства органами місцевого самоврядування, формування фінансово-економічного механізму санації за результатами проведення санаційного аудиту.Результатом проведеного дослідження є узагальнення теоретичних аспектів і нове вирішення наукового завдання формування і функціонування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств в сучасних умовах, що дозволяє сформулювати наступні висновки: 1.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?