Фінансово-економічний механізм екологізації промислового виробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Аналіз проблем екологізації промислового виробництва в ринкових умовах господарювання, системно-структурна побудова фінансово-економічного механізму забезпечення. Розробка системи фінансово-економічних показників, які враховують екологічні витрати.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-економічний механізм екологізації промислового виробництваІснуючі проблеми екологізації промислового виробництва повязані з недостатнім обсягом фінансових ресурсів, які можна спрямувати для забезпечення фінансування природоохоронних заходів. Перехід України до екологічно збалансованого стійкого розвитку можна забезпечити шляхом формування відповідного фінансово-економічного механізму екологізації промислового виробництва, який забезпечить накопичення, розподіл та ефективне використання фінансових ресурсів для вирішення екологічних проблем. Проблеми формування фінансово-економічного механізму екологізації промислового виробництва досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені: О.Ф. Разом з тим в теорії не достатньо вирішені науково-методичні питання, які стосуються системно-структурної побудови фінансово-економічного механізму екологізації виробництва, інструментів, що забезпечують формування та ефективне використання фінансових ресурсів природоохоронного призначення відповідно етапів життєвого циклу товару (ЖЦТ). Для вирішення поставлених задач в роботі були використані такі методи наукового дослідження: системно-структурний аналіз - при систематизації теоретико-методичних підходів до вирішення проблем фінансового забезпечення процесів екологізації промислового виробництва; порівняльний і статистичний аналізи, метод логічних узагальнень - при дослідженні системно-структурної побудови фінансово-економічного механізму екологізації промислового виробництва; економіко-математичне моделювання - при формуванні системи екологічного бюджетування як структурного елемента фінансово-економічного механізму екологізації промислового виробництва.У свою чергу, екологізація виробничої системи передбачає: екологізацію всіх видів продукції, що виробляються на підприємстві, тобто розроблення таких видів, що найменше впливають на навколишнє середовище під час виготовлення, споживання та утилізації; перебудову технічної бази у напрямку еколого-орієнтованого виробництва, яке забезпечить економію і раціональне використання природних ресурсів та зменшить забруднення навколишнього середовища; утилізацію та перероблення відходів виробництва та споживання продукції. Екологізація ЖЦТ передбачає два етапи: екологічний аналіз ЖЦТ та розроблення системи заходів із забезпечення екологічних стандартів на етапах ЖЦТ. У роботі доведено, що з укрупнених етапів ЖЦТ - розроблення, виробництво, експлуатація і утилізація - найбільш ефективним стосовно екологізації ЖЦТ є перший етап. Для забезпечення процесів екологізації на етапі утилізації враховуються такі фактори: технологія переробки спожитого товару; якісні характеристики товару, що утилізується на предмет економічності та екологічності його переробки, можливості утилізації самою природою; екологічні знання персоналу, що утилізує товар. Для забезпечення процесів екологізації, на рівні підприємства доцільно сформувати «фонд екологізації виробництва» (ФЕВ), в якому акумулюються грошові кошти, що матимуть цільову спрямованість щодо забезпечення процесів екологізації на будь-якому з етапів ЖЦТ.У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та удосконалення науково-методичних положень щодо системно-структурної побудови фінансово-економічного механізму забезпечення процесів екологізації промислового виробництва, що дозволить збільшити ефективність природоохоронної роботи підприємства за рахунок раціонального використання фінансових ресурсів на всіх етапах життєвого циклу товару для забезпечення еколого-збалансованого розвитку. Екологізація життєвого циклу товару - це комплекс організаційно-технічних, економічних та управлінських заходів, що забезпечують дотримання екологічних вимог на всіх етапах розроблення та функціонування продукції підприємства. Фінансово-економічний механізм екологізації промислового виробництва - це складова господарського механізму раціонального природокористування, що відображає сукупність фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання еколого-економічних процесів і відносин для забезпечення еколого-збалансованого розвитку економіки. Складовими елементи фінансово-економічного механізму екологізації промислового виробництва є сукупність фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання еколого-економічних відносин у рамках життєвого циклу товару. Для забезпечення процесів екологізації промислового виробництва доцільно сформувати комплекс еколого-економічних інструментів як складової фінансово-економічного механізму, які найбільш ефективно забезпечують досягнення природоохоронних цілей на кожному з етапів життєвого циклу товару.

План
Основний зміст дисертаційного дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?