Фінансово-економічний аналіз підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 79
Формування прибутку та аналіз витрат, фактори впливу на фінансовий результат. Визначення спрямованості і розміру впливу чинників на суму прибутку та рівень рентабельності. Фінансовий ріст активів підприємства, показники прибутковості та рентабельності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-економічний аналіз підприємстваФункціонування підприємства, незалежно від виду його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній прибуток. Прибуток - це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Сума прибутку, яку одержує підприємство, обумовлена обсягом реалізації продукції, її якістю і конкурентоздатністю на внутрішньому і зовнішньому ринках, асортиментом, рівнем витрат та інфляційних процесів, що неминуче супроводжують становлення ринкових відносин. Розраховують й аналізують загальну рентабельність роботи підприємства, рентабельність продукції і ряд інших показників.Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також отриманий унаслідок надзвичайних обставин. Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності. За видами господарської діяльності розрізняють прибуток від основної (операційної) діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності. За складом включених елементів розрізняють маржинальний (валовий) прибуток, загальний фінансовий результат звітного періоду до виплати процентів і податків (брутто-прибуток), прибуток до оподатковування, чистий прибуток. Залежно від характеру діяльності підприємства розрізняють прибуток від звичайної (традиційної) діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства.Організація являє собою відкриту систему, що складається з численних взаємозалежних частин, тісно переплітаються із зовнішнім світом. На фінансові показники впливають зовнішні і внутрішні чинники, які входять до складу зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Організацію можна розглядати як засіб досягнення цілей, що дозволяє людям виконати колективно те, чого вони не могли б виконати індивідуально. На підставі рішення керівництва про структуру кожна посада включає ряд завдань, які розглядаються як необхідний внесок у досягнення цілей організації. Проте соціолог Чарльз Перроу, який багато писав про вплив технології на організацію та суспільство, описує технологію як засіб перетворення сировини - будь то люди, інформація чи фізичні матеріали - у шукані продукти і послуги.Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Рентабельність - це співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності субєктів господарювання різних форм власностей, який характеризує інтенсивність їх роботи). У цьому звязку розглядається такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних виплат.Кожне підприємство у своїй комерційній діяльності прагнути отримати найбільший прибуток і знизити свої витрати. Щоб організація була прибутковою, її діяльність повинна бути рентабельною, тобто виручка від реалізації виробленої (або продається, якщо це торговельне підприємство) фірмою продукції повинна компенсувати витрати і витрати підприємства. Розрахунок показників порогу рентабельності і запасу фінансової міцності дозволяє керівництву організації зрозуміти, який обсяг продукції йому необхідно випустити і продати, щоб вийти в "нуль", тобто повністю окупити свої витрати. У разі будь-яких непередбачених збоїв в роботі організації, або ж погіршення стану зовнішнього середовища - у фірми є шанс залишитися в зоні прибутку або ж збитки будуть менше ніж вони могли б бути, якби організація була близька до зони збитковості і запас фінансової міцності був б невеликим. Поріг рентабельності (точка беззбитковості, критична точка, критичний обсяг виробництва (реалізації)) - це такий обсяг продажів фірми, при якому виручка від продажів повністю покриває всі витрати на виробництво і реалізацію продукції.

План
Зміст

Вступ

1. Аналіз формування прибутку та аналіз витрат

2. Аналіз факторів впливу на фінансовий результат

3. Показники прибутковості та рентабельності

4. Поріг рентабельності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?