Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 100
Економічна сутність оборотного капіталу підприємства, джерела формування та принципи організації. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПівнГЗК". Аналіз фінансового стану, структури капіталу за джерелами формування. Коефіцієнти ліквідності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обєктом дослідження виступає економічна діяльність підприємства ВАТ «ПІВНГЗК», а саме. оборотний капітал як економічна та фінансова категорія.Лише за минуле десятиріччя обсяг матеріальних запасів на вітчизняних промислових підприємствах зменшився більше, ніж на 1/3, грошових коштів та відвантаженої продукції - на 6 і 11% відповідно, величина дебіторської заборгованості зросла більше, ніж в 1,5 рази. Зростання обсягів дебіторської заборгованості нібито свідчить про поліпшення збуту продукції, прискорення обертання оборотних активів, але це відбувається на фоні скорочення матеріальних запасів, тобто на фоні зменшення обсягів виробництва продукції. Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємств є підвищення ефективності використання їх оборотного капіталу, який займає значну питому вагу в структурі активів підприємств. Про актуальність теми дипломної роботи свідчить і те, що підприємництво в Україні потребує сучасного теоретичного, методологічного та методичного забезпечення управління оборотним капіталом, наукових рекомендацій щодо процесів формування та використання оборотних активів підприємств. Актуальність і важливість питань управління оборотним капіталом і велике значення цього процесу для фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.У переважній частині робіт оборотний капітал розглядається або як виключно економічна категорія, і тоді на перший план висувається матеріально-речовинна сторона оборотного капіталу; або як суто фінансова категорія, і тоді переважна увага приділяється джерелам формування оборотного капіталу. Між тим, двоїстість природи капіталу полягає у його як матеріально-речовинній, так і у вартісній (грошовій) характеристиках, у тому, що капітал є і джерелом, і результатом діяльності підприємства незалежно від специфіки виробничої діяльності, тобто у тому, що оборотні активи завжди відображають характер розміщення інвестованого у процес господарської діяльності капіталу. Вони тлумачать оборотний капітал як сукупність активів та поточних зобовязань, а їх різницю визначають як чистий (власний) оборотний капітал. Процес виробництва і продажу продукції може здійснюватися безперебійно при наявності в підприємства не тільки необхідних основних фондів, нематеріальних активів, але й оборотного капіталу, переважно у формі запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива і т.д. Оборотний капітал - це сукупність коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обертання, що забезпечують безперервність процесу виробництва і продажу продукції.Організація оборотного капіталу на підприємстві включає визначення потреби в оборотних капіталу , їхнього складу, структури, джерел формування, а також регулювання і управління використанням оборотного капіталу. Реалізація цього принципу дозволяє економічно обґрунтовано установити необхідний розмір оборотного капіталу і тим самим забезпечити умови для успішного здійснення ним своїх функцій. Порушення цього принципу шляхом відволікання з виробничого обороту авансованих оборотних коштів на покриття збитків, усякого роду втрат з безгосподарності, на оплату завищених банківських відсотків по позичках, на внески в бюджет податкових платежів і т.д. дуже негативно позначилося на виробничій діяльності багатьох підприємств, привело, як уже відзначалося, до кризи платіжно-розрахункової дисципліни, росту величезної заборгованості постачальникам за сировину, що поставляється, і готову продукцію, робітникам та службовцям - по заробітній платі, бюджету - по податкових платежах. Оборотний капітал підприємств покликаний забезпечувати безупинний його рух на всіх стадіях кругообігу для того, щоб задовольняти потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використання оборотного капіталу. Такі кошти служать джерелом формування оборотного капіталу у сумі їхнього мінімального залишку.Заниження величини оборотного капіталу спричиняє хитливий фінансовий стан, перебої у виробничому процесі і, як наслідок, зниження обсягу виробництва та прибутку. Аналітичний і коефіцієнтний методи застосовуються на тих підприємствах, що функціонують більше року, в основному сформували виробничу програму й організували виробничий процес, мають статистичні дані за минулі періоди про зміну величини планованої частини оборотного капіталу і не мають у своєму розпорядженні достатню кількість кваліфікованих економістів для більш детальної роботи в області планування оборотного капіталу.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО СКЛАД І СТРУКТУРА

1.1 Економічна сутність оборотного капіталу підприємства

1.2 Джерела формування та принципи організації оборотного капіталу підприємства

1.3 Нормування оборотного капіталу

1.4 Політика управління оборотним капіталом

1.5 Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПІВНГЗК»

2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ У ВАТ «ПІВНГЗК»

2.1 Аналіз фінансового стану ВАТ «ПІВНГЗК»

2.2 Аналіз структури капіталу за джерелами формування

2.3 Аналіз використання оборотного капіталу

3. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ НА ВАТ «ПІВНГЗК» ТА СИСТЕМА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

3.1 Резерви підприємства в області управління оборотним капіталом

3.2 Шляхи поліпшення в управлінні оборотним капіталом

3.3 Оцінка ефективності пропозицій з поліпшення використання оборотного капіталу підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?