Фінансово-економічне регулювання імпорту риби та морепродуктів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 118
Стан і тенденції розвитку світового ринку риби та морепродуктів, його вплив на формування пропозиції в Україні. Удосконалення використання інструментів фінансово-економічного регулювання для забезпечення ефективного здійснення імпорту даної продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТНауковий керівник - доктор економічних наук, професор Кваша Сергій Миколайович, Національний аграрний університет, декан економічного факультету Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бураковський Ігор Валентинович, Національний університет "Києво-Могилянська академія", професор кафедри економічної теорії кандидат економічних наук Кобута Ірина Вікторівна, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН, докторант Захист відбудеться "22" жовтня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.Лібералізація світової сільськогосподарської торгівлі в рамках СОТ, особливо після проведення останніх раундових переговорів, вимагає зменшення впливу держави на регулювання зовнішньої торгівлі та оптимізації обсягів підтримки сільського господарства відповідно до досягнутих домовленостей. Вступ України до СОТ потребує насамперед вдосконалення діючих механізмів та інструментів державного регулювання імпорту продукції сільського господарства, які мають бути спрямовані на всебічне задоволення потреб держави, виробників і споживачів. Незважаючи на досить широкі дослідження аспектів зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі, особливостям експортно-імпортних операцій рибою та морепродуктами не приділяється достатньо уваги і не завжди враховується його специфіка (група ТН ЗЕД 03 не є предметом регулювання Угоди про сільське господарство). Для наукового вирішення поставлених у роботі завдань використано загальнонаукові методи дослідження, повязані з регулюванням експорту-імпорту сільськогосподарської продукції: монографічний - під час розгляду теоретичних засад та вивчення наукових підходів до фінансово-економічних інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; історико-логічний - під час аналізу формування та особливостей розвитку зовнішньоторговельної політики при здійсненні імпортних операцій з даною групою товарів; статистико-економічний (аналітичний) - для аналізу конюнктури внутрішнього та зовнішнього сегментів ринку; графічний - для наочного зображення основних тенденцій на ринку досліджуваної продукції; економіко-математичні методи дослідження економічних явищ - при використанні моделі торговельної політики; покраїнного аналізу - при визначенні особливостей здійснення експортно-імпортних операцій за групою ТН ЗЕД 03 окремими країнами. За інформаційну базу дослідження слугували законодавчі документи Верховної Ради України, офіційні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, Державної митної служби України, Державного комітету рибного господарства України, матеріали статистичних щорічників України, дані Організації ООН з питань продовольства та сільського господарства (FAO), Світової організації торгівлі (WTO), регіональних рибогосподарських організацій (NAFO, NEAFC, CCAMLAR, Globefish та ін.), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).Вивчення досвіду державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності розвинутих країн, аналіз думок представників зарубіжних та вітчизняних вчених стосовно формування ринкового механізму дають підстави стверджувати, що його дія визначається необхідністю регулювання співвідношення попиту та пропозиції з урахуванням інтересів держави, споживачів і виробників на основі світової конюнктури ринку певного виду продукції. Останніми роками ФАО та її відділ з регулювання торгівлі в підкомітеті з рибальства та рибництва (COFI:FT) все більше зближуються з СОТ у частині постановки та вирішення складних задач зовнішньоторговельних проблем міжнародної торгівлі рибою та морепродуктами (рис.1). Сучасний портфель адаптованих методів регулювання, які широко використовуються на практиці в процесі торгівлі рибою і морепродуктами та проходженні міжнародними каналами, вже має в своєму арсеналі достатню кількість інструментів регулювання, які ми розподілили на тарифні та нетарифні (квоти, ліцензії, імпортні податки тощо.) У другому розділі дисертації - "Стан і тенденції розвитку світового ринку риби та морепродуктів і його вплив на формування пропозиції в Україні" - проведено комплексний аналіз світового й українського ринків риби та морепродуктів, досліджено принципи щодо організації спільного ринку продукції рибальства та рибництва в країнах-членах ЄС. Світові обсяги видобутку риби та морепродуктів з 1996 по 2005 роки зросли на 17,9%, з 120,3 до 141,4 млн. тонн відповідно. риба морепродукт регулювання імпортУ дисертації наведено теоретичне узагальнення та розроблено практичні рекомендації щодо фінансово-економічного регулювання зовнішньоекономічних операцій з рибою та морепродуктами на основі здійсненого імітаційного моделювання торговельної політики в умовах поглиблення процесів світової лібералізації торгівлі.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?