Фінансово-економічні засади формування та функціонування нових виробничих систем (кластерів) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Обґрунтування методологічних основ та прикладних аспектів функціонування кластерів. Визначення тенденцій формування фінансово-економічних відносин. Розробка концептуальних підходів до формування фінансового механізму функціонування кластера в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ (КЛАСТЕРІВ) Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Робота виконана на кафедрі фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ткачук Ірина Григорівна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри фінансівСьогодні недостатні базові умови (фінансові, правові, інституційні і т. ін.) адаптації нових виробничих систем в українській економіці, що спонукає до поглибленого вивчення і створення теорії виробничого кластера, розробки організаційної структури такої системи, формування фінансового механізму її функціонування. Вивченню питань економічної природи, фінансово-економічних засад формування та функціонування кластерів присвячено багато наукових праць із врахуванням комплексності даної проблеми. Проте, незважаючи на їх значний науковий доробок у цьому напрямі, на сучасному етапі економічних перетворень низка проблем щодо запровадження ефективних методів управління фінансовими ресурсами в процесі їх формування і використання на рівні кластерів, формування фінансових відносин між субєктами кластера та фінансово-економічних засад його функціонування потребують глибшого дослідження і подальшої розробки. У процесі дослідження використано такі методи: структурно-логічного аналізу (побудова структури дисертаційної роботи); порівняльного аналізу (порівняння світового та вітчизняного досвіду формування виробничих систем; джерел фінансових ресурсів субєктів кластерів; форм кредитно-гарантійного забезпечення); імітаційного моделювання (обґрунтування підходу щодо досягнення фінансово-економічної результативності економіки Івано-Франківської області через впровадження кластерів); лінійного програмування (визначення та аналіз кількісних характеристик факторів формування цінності виробів, що створюються кластером); покрокової оптимізації (визначення оптимальних прибутків зі збереженням впливу ціннісних факторів); групування (визначення факторів, що впливають на формування цінності). удосконалено: - трактування сутності кластера як системи економічних відносин, що виникають між субєктами господарювання, обєднаних на добровільних засадах, базуються на територіальних, технологічних і/або соціальних звязках з метою досягнення кращого сумарного фінансового результату кластера та кожного його субєкта при високому рівні конкуренції; методологічну послідовність дослідження концепцій економічних відносин, на основі яких викристалізувалося теоретичне підґрунтя концепції кластерів; класифікацію типів кластерів за ступенем інтеграції щодо взаємних дій (вертикальний, горизонтальний, змішаний), яка виконує подвійну роль: 1) систематизує наявні типи кластерів, 2) відображає основи формування фінансового механізму кожного з них;Перший розділ - “Теоретико-методологічні основи формування нових виробничих систем та їх фінансової діяльності” - присвячено висвітленню особливостей діяльності підприємців в нових економічних умовах та їх ролі в процесах самоорганізації, основних концептуальних засад фінансового механізму функціонування нових виробничих систем - кластерів, головними учасниками яких є одноосібні виробники, методологічних аспектів організації поведінки субєктів нових виробничих утворень. Виробничо-територіальне утворення, що складається з виробництв, обєднаних виробничо-технологічними звязками і спеціалізуються на виробництві певних видів продукції при повному використанні ресурсів окремої території, є важливим з точки зору формування і функціонування виробничої системи та її фінансової результативності. Фінансовий механізм в умовах становлення ринкової економіки, тобто такої, яка має ґрунтуватися на економічному базисі приватної власності зі збереженням значного сектору державної власності, повинен забезпечувати таке поєднання факторів виробництва його регуляторів, яке реалізує приватновласницькі та суспільні інтереси усіх учасників шляхом еквівалентного обміну кінцевого продукту. У другому розділі “Практика становлення господарських і фінансових відносин субєктів кластера” викладено аналіз і оцінку структурних перетворень в економіці регіону, обґрунтовано практичні аспекти фінансово-господарської діяльності кластера, розглянуто прагматику і проблематику фінансово-правового забезпечення функціонування кластерної моделі в українській економіці на прикладі кластера народних художніх промислів, досліджено практику формування джерел фінансових ресурсів субєктів кластерів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?