Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 282
Характерні особливості затрат виробничої діяльності, які притаманні підприємствам переробної промисловості АПК України. Методи управління затратами, собівартістю продукції й їх аналізу, які доцільно використовувати на переробних підприємствах АПК України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Робота виконана на кафедрі обліку в промисловості Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України. Єфіменко Василь Іванович, Київський національний економічний університет, декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку в промисловості Редько Олександр Юрійович, Інститут статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, професор Національного центру обліку та аудиту Захист відбудеться “9 ”листопада 2001 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м.На основі даних про розмір та види затрат працівники управлінського апарату підприємства отримують інформацію про стан використання ресурсів, формування собівартості продукції на підприємстві, у результаті чого зявляється можливість здійснювати контроль за кількісними та якісними показниками, регулювати процес виробництва, приймати управлінські рішення. Проте питання бухгалтерського обліку затрат і калькулювання собівартості продукції, доходів та результатів на переробних підприємствах АПК України в сучасних умовах ринкової економіки розкриті недостатньо та потребують додаткового дослідження. Діюча методика бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, що застосовується на переробних підприємствах, не в повній мірі відповідає сучасним умовам господарювання. Недостатньо уваги приділяється питанням автоматизації бухгалтерського обліку затрат, калькулювання виробничої собівартості продукції та інтеграції технічних засобів обробки і передачі економічної інформації на базі створення АРМ бухгалтера. Недостатня розробленість питань побудови бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, доходів та результатів на переробних підприємствах АПК України обумовила вибір теми дослідження та її актуальність.Таким чином господарювання повязано з трьома процесами - “витрати - затрати - доходи”. Так, Роберт Н.Антоні пише: “Витрати - це придбання ресурсів, їх вартість, а затрати - це використання ресурсів за період, собівартість. Що автоматично не може бути правомірним, бо процес господарювання, як було зазначено, визначається трьома процесами - “витрати - затрати - доходи”. За загальним Положенням терміни “витрати” та “доходи” мають такі тлумачення: витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобовязань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок цього вилучення або розподілення власниками), доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання за рахунок внесків власників). Дані документи дають можливість локалізувати затрати, які повязані з виробництвом окремих видів продукції, окремо відображати затрати за діючими нормами і відхиленнями та вести відокремлений облік впливу змін норм на затрати виробництва, що узгоджується з принципами нормативного методу обліку затрат на виробництво, який серед методів обліку затрат є найбільш прогресивним.На основі проведеного дисертаційного дослідження як теоретичних засад обліку, контролю та аналізу затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, так і практичного аспекту даного питання можна зробити наступні висновки та надати пропозиції: У дисертаційній роботі досліджена економіко-правова сутність категорії “затрати”, їх класифікація та зміст в умовах ринкових відносин. В результаті проведених досліджень запропоновано розмежування термінів “витрати” та “затрати”, оскільки їх чітке розмежування та розуміння відмінностей між ними має вирішальне значення для правильної побудови їх обліку та визначення фінансових результатів. На основі дослідження існуючих в Україні та за кордоном методів обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції та варіантів побудови фінансового і внутрішньогосподарського (управлінського) обліку проведена їх структуризація та систематизація з урахуванням вимог внутрішнього менеджменту, особливостей оперативних та перспективних завдань, що вирішуються підприємствами, потреб для прийняття управлінських рішень. В результаті досліджень конкретизовано потреби певних груп користувачів щодо інформації про затрати, визначено звязок між окремими функціями управління підприємством з системою затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, окреслені потреби користувачів інформації щодо інформації про затрати, яка формується на різних етапах управління підприємством, різних видах обліку, уточнені вимоги до інформаційного забезпечення процесу управління.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?