Фінансовий стан підприємства та його прогнозування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 95
Розвиток теоретичних положень та удосконалення методичних підходів до аналізу і прогнозування фінансового стану підприємства. Розроблення економіко-математичні моделі та здійснення на її основі прогнозування фінансового стану металургійного комбінату.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертацію присвячено аналізу та прогнозуванню фінансового стану підприємства. Визначено поняття прогнозування фінансового стану та надано методичні рекомендації щодо його проведення. Розроблено економіко-математичні моделі прогнозування, які дозволяють визначити фінансовий стан підприємства у майбутньому. На основе обобщения и анализа различных точек зрения на финансовое состояние и экономическое прогнозирование выделено понятие прогнозирования финансового состояния предприятия, которое определяется автором как разработка системы научно-обоснованных, вероятностных предположений о базовых и альтернативных структурных изменениях в активах и пассивах предприятия, обусловленных использованием капитала. В зависимости от цели прогнозирования финансового состояния предприятия определены основные его направления: экстраполяция динамики финансовых показателей и расчетна их основе прогнозного интегрального показателя, моделирование финансового состояния на базе абсолютных показателей, определение динамики изменения основных элементов финансового состояния в зависимости от горизонта прогнозирования, прогнозирование интегрального показателя в зависимости от структуры активов и капитала с учетом рентабельности реализации и фактора времени.Фінансовий стан - це важлива характеристика підприємства, яка відображає результати господарської діяльності та визначає його фінансову спроможність. Результати аналізу фінансового стану дозволяють формувати відповідну фінансову політику та розробляти заходи, направлені на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів субєктів господарювання. Прогнозування ж фінансового стану підприємства є інструментом усунення невизначеності, яка виникає внаслідок прийняття управлінських рішень щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів; дозволяє обґрунтувати доцільність фінансування та підвищити рівень ефективності управління активами підприємства; дає змогу виявити здатність підприємства до сталого функціонування у майбутньому періоді. Отже, вирішення питань, повязаних з удосконаленням існуючих та розробкою нових методичних підходів до аналізу і прогнозування фінансового стану підприємства, набуває особливого значення. Зокрема, для вирішення поставлених задач в дисертаційній роботі застосовано методи: діалектичного пізнання - для визначення системного аспекту фінансового стану підприємства; аналізу та синтезу - для розкриття сутності та розробки методики прогнозування фінансового стану підприємства; аналізу і порівняння - при дослідженні методів економічного прогнозування та методичних підходів до оцінки фінансового стану; фінансового аналізу, групування, абстракції та порівняння - для визначення фінансових показників, які необхідні для побудови прогнозних моделей фінансового стану; регресійного аналізу - для удосконалення інтегрального показника та побудови економіко-математичних моделей прогнозування.У розділі 1 “Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства та його прогнозування” досліджено сутність фінансового стану як обєкта прогнозування, проведено оцінку існуючих методичних підходів та методів аналізу і прогнозування фінансового стану підприємства. Для вирішення даного питання автором запропоновано використання системного підходу до аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства, що дозволяє вивчати динаміку його змін у взаємообумовленості. Дослідження та узагальнення поглядів вчених щодо сутності економічного прогнозування дало можливість виокремити декілька підходів до визначення прогнозу і прогнозування: ймовірнісний, який розглядає прогнозування як пошук імовірного стану обєкта прогнозування у майбутньому; системний, що базується на вивченні окремих елементів обєкта прогнозування, які в сукупності являють собою цілісну систему; пізнавальний, що підкреслює роль людського фактора у прогнозуванні; управлінський, який розглядає прогнозування на рівні субєктів господарювання. На основі дослідження сутності понять “фінансовий стан” та “прогнозування” автор визначає, що під прогнозуванням фінансового стану підприємства слід розуміти розробку системи науково обґрунтованих імовірнісних припущень про базові і альтернативні структурні зміни в активах та пасивах підприємства, обумовлених використанням капіталу. Тому для визначення найбільш оптимальної методики для прогнозування фінансового стану підприємства автор оцінював їх за низкою таких критеріїв: наявність і зміст попередніх процедур, дублювання процедур та розрахунків, ступінь деталізації аналізованих даних, логічна послідовність етапів і ступінь розкриття економічного змісту використовуваних показників, узагальнення результатів аналізу, інформаційне забезпечення аналізу, потенційні користувачі результатів аналізу.

План
2. Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?