Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів (на прикладі підприємств промисловості) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Сутність та економічний зміст ризиків фінансової сфери діяльності підприємств. Факторні умови розвитку фінансового ризик-менеджменту та його методичні основи. Напрямки зниження та передбачення дії ризикових подій у фінансовій сфері діяльності підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Фінансовий ризик-менеджмент економічних АГЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ)Робота виконана в Харківському національному університеті ім. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Васюренко Олег Володимирович, Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри банківської справи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Сало Іван Васильович, Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, професор кафедри статистики кандидат економічних наук, доцент Азаренкова Галина Михайлівна, Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри обліку і фінансів Захист відбудеться “06” травня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного університету ім. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету ім.Тож питання стосовно аналізу впливу ризикових подій у фінансовій сфері діяльності підприємств на сталість його загального функціонування набувають особливого значення. Узагальнення й аналіз опублікованих за даною проблематикою робіт дозволили зробити висновок про те, що питання формування концептуальних і методичних підходів щодо вирішення задачі зниження та передбачення впливів ризикових подій у фінансовій сфері діяльності підприємств недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах. У рамках даної роботи автором досліджено теоретичні аспекти щодо уточнення змісту категорії “ризик” та обґрунтовано низку пропозицій стосовно аналізу ризикових подій у фінансовій сфері діяльності підприємств. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися різні методи, а саме: методи теоретичного узагальнення і порівняння - для розкриття змісту і сутності основ категорійного апарату ризик-менеджменту фінансової сфери діяльності підприємств, уточнення окремих понять; статистичний і графічний аналіз - для аналізу, порівняння і наочного відображення статистичних даних з метою дослідження складових невизначеності та непередбаченості у фінансовій сфері діяльності підприємств; системний підхід та комплексний підхід - для обґрунтування та визначення засад формування стратегії управління фінансовими ризиками підприємства; формалізації та економіко-математичного моделювання - для аналізу ризикоформуючих чинників сталого розвитку, обґрунтування оцінки ефективності прийняття фінансових рішень з урахуванням ймовірності розвитку ризикових подій, пропозицій щодо аналізу ризиків ліквідності підприємства. Визначено зміст і сутність ризик-менеджменту фінансової сфери діяльності підприємств як систематичну діяльність з аналізу, оцінки, узгодження та впровадження заходів щодо мінімізації наслідків дії ризикових ситуацій стосовно можливості втрати фінансових ресурсів, недоотримання доходу або появи додаткових витрат, та уточнено зміст категорії “ризик” шляхом конкретизації сутності прояву різних видів невизначеності, врахування напрямків розвитку подій, які породжують ризик.У першому розділі - “Теоретичні основи ризик-менеджменту фінансової сфери діяльності підприємств” - розкрито сутність та зміст ризиків фінансової сфери діяльності підприємств, розглянуто факторні умови розвитку фінансового ризик-менеджменту та його методичні основи. Виходячи з цього та на основі всебічного теоретичного аналізу існуючих підходів та дефініцій стосовно змісту та сутності категорії “ризик”, запропоновано наступне її уточнення: ризик - це невідємна складова будь-яких економічних процесів, яка являє собою неминучі економічні відносини, що мають різні напрямки прояву через виникнення обєктивно наявної недостатності, неточності або надмірності інформації щодо здійснення певних подій або їх випадковості, та обчислюється на підставі оцінки ймовірності втрат унаслідок здійснення під час таких подій деякої господарської діяльності. Разом із цим у роботі зроблено висновок, що розглядаючи ризик у фінансовій сфері діяльності підприємств, слід визначити його більш широким, аніж ризик лише фінансової діяльності субєкта господарювання. Підґрунтям цього є те, що ризики саме фінансової сфери охоплюють усі напрямки діяльності підприємства, бо у загальному під ризиком у фінансовому ризик-менеджменті розуміють можливість втрат частини своїх ресурсів. Водночас розгляд методичних основ управління фінансовими ризиками дозволив розкрити загальний зміст та сутність дефініції ризик-менеджмент фінансової сфери діяльності підприємств як систематичну діяльність з аналізу, оцінки, узгодження та впровадження відповідних заходів щодо мінімізації наслідків дії ризикових ситуацій стосовно тих сфер діяльності підприємства, що повязані з можливістю втрати своїх ресурсів, недоотримання доходу або появи додаткових витрат.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?