Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 91
Вивченя поняття фінансового ринку, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. Характеристика особливостей лізингу, інвестування, кредитування. Розгляд напрямків реформування ринку фінансових послуг в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
На фінансовому ринку відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій. На фінансовому ринку ті, що мають вільні фінансові ресурси, передають їх іншим учасникам ринку, які опосередковано через субєктів ринку або безпосередньо використовують залучені ресурси для фінансування різних галузей економіки, забезпечення потреб населення та потреб державного бюджету. Фінансові ресурси надаються на умовах позики або на умовах спів власності, коли інвестор набуває прав власності на придбані за інвестовані кошти матеріальні чи нематеріальні активи. Тому фінансовий ринок можна визначити як ринок, на якому випускають, продають і керують фінансові інвестиції. Мета даної курсової роботи розглянути фінансовий ринок, як економічну категорію, його фінансовий механізм, субєкти та обєкти ринку, функції та класифікацію.Склад і структура господарського механізму визначається рівнем розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями розвитку суспільства. Яким же чином і з допомогою яких форм та методів здійснюється розподіл та перерозподіл виробленого суспільного національного продукту та національного доходу? Перш за все вказані процеси знаходять відображення у фінансовому плануванні - діяльності по складанню планів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на рівні окремих субєктів господарювання, їх обєднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому. У фінансових планах вказуються основні пропорції розподілу створеної вартості через задоволення власних виробничих потреб, спрямування частин коштів на сплату податків обовязкових зборів, стимулювання працюючих, інвестування тимчасово-вільних коштів та ін. Конкретними формами здійснення процесів розподілу і перерозподілу створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки, обовязкові збори, норми амортизаційних відрахувань, норми витрачання коштів в бюджетних установах, орендна плата, процент за кредит, дотації, субсидії, субвенції, заохочувальні фонди, штрафи, пеня, премії та ін.Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. Всі субєкти господарювання стикаються насамперед із фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних коштів і отримують від цього додатковий прибуток. Таким чином на фінансовому ринку виникає кругообіг капіталу, причому в одних субєктів господарювання утворюються заощадження, а інші відчувають необхідність у фінансових ресурсах для розширення своєї діяльності. Фінансовий ринок існує як сукупність взаємоповязаних і взаємодоповнюючих ринків: 1. кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підриємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах; Товарами фінансового ринку є кошти і цінні папери, які виступають обєктами купівлі-продажу на ринку.За умовами передачі фінансових ресурсів в користування фінансовий ринок поділяють на ринок позикового і ринок акціонерного капіталу. За терміном обігу фінансових активів, що можуть бути в обігу на ринку, фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів. На цьому ринку перебувають в обігу фінансові активи, термін обігу яких не перевищує одного року: короткострокові казначейські зобовязання, ощадні та депозитні сертифікати, векселі, різні види короткострокових облігацій тощо. Фінансові інститути, зокрема комерційні банки, залучають кошти на такому ринку для надання позичок іншим субєктам ринку та для підтримки ліквідності на належному рівні. Залежно від того, чи нові фінансові активи пропонуються для продажу, чи емітовані раніше, фінансовий ринок поділяють на пер винний та вторинний ринки.Фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із взаємоповязаних та взаємодоповнюючих елементів, кожний з яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи. Проте слід зазначити, що фінансовий ринок нашої країни ще перебуває в стадії формування, хоч окремі його сегменти розвиваються досить активно. Принципова відмінність цих двох моделей полягає в тому, що романо-германська уособлює домінування кредитної форми фінансування з використанням інструментів боргу, тоді як англосаксонська використовує ринок цінних паперів, особливо ринок акцій і пайових сертифікатів, як пріоритетний інструментарій формування контрактних відносин. Фінансовий ринок України еволюціонує шляхом модифікації кількісних і якісних характеристик свого розвитку - насамперед шляхом упровадження нових інструментів, операцій і послуг.

План
Зміст

Вступ

1. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

1.1. Ринок, як економічна категорія, його фінансовий механізм

1.2. Фінансовий ринок: структура, функції, субєкти та обєкти фінансового ринку

1.3. Класифікація фінансового ринку

2. Фінансові ринки в Україні на сучасному етапі

2.1. Модель фінансового ринку України

2.2. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи

2.3. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні

3. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

3.1. Аналіз сучасного стану фінансового ринку

3.2. Напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?