Фінансовий потенціал територіальних громад - Автореферат

бесплатно 0
4.5 81
Економічна сутність, складові елементи та класифікаційні ознаки фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Удосконалення наукових підходів до оподаткування доходів фізичних осіб та покращення фінансового забезпечення територіальних громад.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент, Балацький Євген Олегович, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», завідувач кафедри менеджменту кандидат економічних наук, Возняк Галина Василівна, Інститут регіональних досліджень Захист відбудеться «29» квітня 2014 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету банківської справи Національного банку України (м.У сучасних умовах стабільне й ефективне функціонування територіальних громад значною мірою обумовлено рівнем їх фінансового потенціалу та здатністю представницьких органів щодо використання його можливостей. За таких умов, питання, повязані з нарощуванням фінансових можливостей територіальних громад та забезпечення на цій основі їх соціально-економічного розвитку, набувають особливого значення. Тому обєктивно виникає необхідність подальшого розвитку теоретичних засад фінансового потенціалу територіальних громад. Залежно від цілей та завдань дисертаційної роботи у процесі дослідження використано такі наукові методи: метод теоретичного узагальнення - для обґрунтування змісту економічних понять; метод класифікації - для удосконалення класифікаційних ознак джерел формування фінансових ресурсів територіальних громад та їх представницьких органів; історичний і логічний методи - для виділення етапів бюджетно-податкової політики уряду щодо фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування та аналізу розвитку ринку місцевих облігаційних позик в Україні; системний метод - для моделювання фінансового потенціалу і дослідження його як цілісної системи можливостей територіальних громад та структуризації фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування; методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції - для дослідження теоретичних аспектів управління фінансовим потенціалом територіальних громад; економетричні методи, зокрема, індексний метод визначення впливу факторів на узагальнюючий інтегральний показник оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування з формування та реалізації фінансового потенціалу, метод найменших квадратів - при проведенні кількісного регресійного аналізу наявних можливостей комунальних підприємств, нелінійне економетричне моделювання - для визначення форми та типу економічного розвитку територіальних громад; статистичні методи (групування, порівняння, графічний аналіз, ряди динаміки тощо) - для обробки емпіричних результатів реалізації фінансового потенціалу територіальних громад. фінансовий територіальний громада самоврядування Наукова новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні теоретичних засад й розвитку методичних підходів до формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад з метою забезпечення їх фінансової самодостатності: уперше: - введено у науковий обіг дефініцію «фінансовий потенціал територіальних громад», під яким слід розуміти спроможність субєктів системи місцевого самоврядування до оптимального залучення та раціонального і ефективного використання фінансових ресурсів з урахуванням можливостей розширення та поповнення їх у перспективі для забезпечення функціонування й розвитку територіальних громад.У першому розділі «Теоретичні засади фінансового потенціалу територіальних громад» узагальнено теоретичні підходи до визначення змісту, складових елементів і класифікаційних ознак фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування як основи матеріально-фінансового забезпечення територіальних громад, обґрунтовано економічну сутність їх фінансового потенціалу та розвинуто наукові підходи до його структуризації, розкрито механізм формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад. Запропонований у дисертації підхід до визначення сутності цих понять надає можливість поділити доходи місцевих бюджетів на окремі складові відповідно до права власності на них територіальної громади, зокрема, на: власні доходи територіальних громад та трансферти між місцевими бюджетами, закріплені доходи для виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень, офіційні трансферти з державного бюджету. Проведене дослідження привело до висновку, що структуру фінансового потенціалу територіальної громади доцільно розглядати як поєднання та взаємозвязок обєктивних і субєктивних ресурсних можливостей матеріально-фінансового забезпечення й можливостей системи управління місцевого самоврядування, оптимальне використання яких дозволить створити необхідні умови для комплексного соціально-економічного розвитку територіальних громад (рис.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?