Фінансовий потенціал підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 64
Методи формування потенціалу підприємства, етапи оптимізації структури підприємства та методичні підходи щодо формування фінансового потенціалу підприємства. Основні фактори та передумови формування і розвитку фінансового потенціалу підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нова наукова категорія - “потенціал підприємства” розуміється як сукупність засобів і можливостей підприємств у реалізації ринкової діяльності. У широкому розумінні поняття “потенціал” - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розвязання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері .У широкому розумінні поняття “потенціал” - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розвязання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері . Ринковий потенціал - являє собою максимально можливий обсяг реалізації при даному рівні забезпеченості ресурсами і є мірою використання виробничо-економічного (ресурсного) потенціалу. Ці властивості економічних систем уможливлюють формування загальних постулатів, які слід ураховувати за формування потенціалу підприємства: · потенціал підприємства - це складна система пересічних характеристик його елементів, причому останні можуть тією чи іншою мірою заміщати один одного, тобто є альтернативними; · елементи потенціалу підприємства мають функціонувати одночасно і в сукупності, бо закономірності розвитку можливостей підприємства не можуть бути розкриті окремо, а тільки в їхньому поєднанні, що потребує досягнення збалансованого оптимального співвідношення між елементами; · складові потенціалу підприємства мають бути адекватними характеристикам продукції і послуг, що виробляються на підприємстві.Тому сьогодні важливо приділяти увагу переосмисленню існуючих концептуальних підходів щодо створення та розвитку вітчизняних підприємств, у тому числі в ракурсі цілеспрямованого формування їхніх потенціалів [4]. Складність сучасної економічної ситуації в країні характеризується ще й тим, що на багатьох підприємствах фінансово-економічні підрозділи не завжди застосовують науково - обґрунтовану методику аналізу фінансового стану через її високу працемісткість та складність розрахунків. В основі аналізу фінансового стану підприємства лежать дослідження його економічного потенціалу, як правило, за двома аспектами: як сукупності майна, що перебуває у розпорядженні підприємства (майнового потенціалу), та як загальної вартості джерел його фінансування (фінансового потенціалу) [3]. Перш ніж перейти до визначення джерел та методики формування фінансового потенціалу субєктів господарювання, доцільно розглянути існуючі концепції щодо висвітлення сутності категорій «формування потенціалу підприємства», «економічний потенціал» та «фінансовий потенціал». Фінансовий потенціал - це потенціал, який визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування ресурсів підприємства, тобто частина його економічного потенціалу [3].У звязку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію з зовнішнім середовищем і забезпечення високої якості реалізації, важливо визначити, які саме фактори обумовлюють розвиток його елементів і впливають на їхню збалансованість і ефективність використання. Очевидно, що в основі побудови системи цих факторів повинен лежати принцип сфери впливу на елементи потенціалу, відповідно до якого усі фактори можна класифікувати на зовнішні і внутрішні відносно формування та розвитку потенціалу. До зовнішніх факторів відносяться економічні, соціальні, політичні, юридичні умови, вплив яких визначається обмежувальними або стимулюючими заходами з боку різних державних органів, банків, інвестиційних компаній, суспільних груп, політичних сил і т. ін. Другий фактор означає, що для завоювання міцних ринкових позицій потенціал підприємства повинний відповідати необхідним конкурентним властивостям продукції (ціні, якості, технічним характеристикам, сервісу, гарантіям). До внутрішніх факторів відноситься, насамперед, стратегія підприємства, для реалізації якої формується потенціал, досвід і навички менеджерів, необхідні для реалізації намічених планів, принципи організації та ведення бізнесу, якими керуються на підприємстві, моральні цінності й амбіції керівників, а також загальноприйняті в рамках підприємства цінності та культура.Термін «потенціал » відображає сукупні силові можливості в досягненні різних цілей в різних областях діяльності підприємства . Стратегічне планування внутрішньогосподарської діяльності будь-якого підприємства (фірми) тісно повязане із здійсненням загальної економічної політики або державної стратегії розвитку всієї ринкової системи . Тому зараз стратегічне планування на наших підприємствах повинно бути спрямовано на їх довгостроковий розвиток , досягнення більш високих темпів економічного зростання на основі поетапного вдосконалення різних виробничо-технічних факторів та організаційно-управлінських структур з метою забезпечення високої якості роботи персоналу і рівня життя своїх працівників.

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Підходи щодо формування потенціалу підприємства

2. Методичні підходи щодо формування фінансового потенціалу підприємства

3. Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства

Висновок

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?