Фінансовий потенціал населення в умовах інноваційного розвитку економіки України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Характеристика оцінки трансформації фінансових ресурсів населення в інвестиційні резерви інноваційного розвитку економіки. Дослідження динаміки змін різних форм заощаджень жителів. Основні напрями вдосконалення функціонування венчурних фондів в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИРобота виконана в Національному університеті державної податкової служби України. Офіційні опоненти: кандидат економічних наук, професор, заслужений економіст України Данілов Олександр Дмитрович, Київський економічний інститут менеджменту, завідувач кафедри фінансів і кредиту. доктор економічних наук, професор Опарін Валерій Михайлович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри фінансів; кандидат економічних наук, доцент Рожко Олександр Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту.Захист дисертації відбудеться «18» березня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Технологічний прогрес - це складний соціально-економічний феномен, який не в повній мірі залежить від фінансування, але без нього він не конвертується в потік інновацій. Первинним питанням, яке потребує вирішення для забезпечення розвитку економіки є питання доступності фінансових ресурсів, які в подальшому дозволять сформувати модель інноваційного розвитку. Кут зору, під яким важливо розглядати взаємозвязок фінансового потенціалу населення та інноваційного розвитку економіки залежить від поточного рівня розвитку системи «фінанси-інновації». Матеріали дисертації є складовою частиною досліджень, виконаних відповідно до плану науково-дослідних робіт: кафедри фінансових ринків та фінансових послуг Національного університету ДПС України за темою «Фінансовий механізм структурної перебудови економіки» (номер державної реєстрації 0107U011127) - особисто автором досліджено динаміку розвитку фінансової поведінки населення України, уточнено теоретичне поняття фінансового потенціалу населення та проведено його оцінку; Київського економічного інституту менеджменту за темою «Фінансові інструменти і важелі формування руху фінансових ресурсів в контексті економічного зростання» (номер державної реєстрації 0107U009882) - особисто автором здійснено визначення детермінантів фінансової поведінки населення. Оцінка фінансового потенціалу населення та трансформації фінансових ресурсів населення в інвестиційні ресурси інноваційного розвитку економіки України, визначення важелів впливу державної макроекономічної політики на фінансову поведінку населення України, дослідження взаємодії фінансового потенціалу населення з інноваційними процесами в глобальній економіці здійснювались за допомогою статистичних (групування, порівняння тощо) та економіко-математичних методів.У першому розділі «Фінансовий потенціал населення та його роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки» досліджено економічний зміст фінансового потенціалу населення та його складових; висвітлено еволюцію поглядів на місце технологічного прогресу в теоріях економічного росту; розглянуто взаємозвязок фінансового потенціалу населення та інноваційного розвитку економіки. Аналіз і узагальнення існуючих визначень фінансового потенціалу дозволили визначити фінансовий потенціал населення як сукупність фінансових ресурсів, що належать населенню, частина яких не реалізована шляхом перерозподілу через систему фінансового посередництва в силу субєктивних чи обєктивних обставин, але може бути задіяна для фінансування економіки. Взаємозвязок фінансового потенціалу населення та інноваційного розвитку економіки полягає в тому, що фінансовий потенціал населення може реалізуватись з метою фінансування інноваційного розвитку та, внаслідок реалізації, нарощуватись завдяки підвищенню продуктивності праці та формуванню інноваційної ренти в економіці. У другому розділі «Оцінка формування фінансового потенціалу населення та його трансформації в інвестиційні ресурси інноваційного розвитку економіки України» надано загальну характеристику рівня інноваційного розвитку економіки України, проведено аналіз фінансового потенціалу населення України та оцінку трансформації фінансових ресурсів населення в інвестиційні ресурси інноваційного розвитку економіки України. Комплексну характеристику рівня інноваційного розвитку економіки України запропоновано здійснювати через розрахунок узагальненого інноваційного індексу (Summary Innovation Index (SII)), що враховує 18 факторів впливу на інноваційний розвиток економіки, які можна розбити на 5 груп: індикатори провідників інновацій; індикатори створення знань; індикатори дифузії інновацій; індикатори освоєння (впровадження) інновацій; індикатори інтелектуальної власності.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?