Фінансовий облік - Методичка

бесплатно 0
4.5 31
Загальні положення фінансового обліку. Методи і принципи бухгалтерського обліку, їх використання для обробки та інтерпретації обліково-економічної політики. Розвиток навичок щодо вибору форм та методів обліку, формування облікової політики підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “фінансовий ОБЛІК ІІ” ЗА НАПРЯМОМ: 6.030509 - “ОБЛІК І АУДИТ”, (у тому числі скорочений термін навчання) Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом: 6.030509 - “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання) Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоЗгідно з проведеною реформою курс “Бухгалтерський облік” поділяється на фінансовий та управлінський обліки, що широко використовується в розвинутих країнах заходу. «Фінансовий облік І» розглядає активи підприємства (необоротні й оборотні активи, витрати майбутніх періодів), курс „Фінансовий облік ІІ” вивчає пасиви підприємства (власний капітал, забезпечення наступних витрат, довгострокові та поточні зобовязання, доходи майбутніх періодів). Курс “Фінансовий облік ІІ” є основною навчальною дисципліною, яка складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи. Звязок з іншими науковими дисциплінами: Фінансовий облік як наукова дисципліна знаходиться в тісному звязку з іншими дисциплінами, наприклад: бухгалтерський та управлінський облік, економіка підприємства, економічний та фінансовий аналіз, статистика тощо. Згідно з навчальним планом передбачається написання контрольної роботи, метою якої є закріплення теоретичних знань з фінансового обліку та набуття навичок реферативного викладення матеріалу, що вивчався, а також розвязання практичних задач. фінансовий бухгалтерський облікТема курсової роботи обирається студентом самостійно на підставі запропонованої кафедрою тематики. Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи. При складанні плану курсової роботи студенту слід ознайомитись з проблемами, розвязання яких передбачає тема дослідження, самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи, методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему. Складений студентом план курсової роботи погоджується з викладачем-науковим керівником, який надає індивідуальні консультації під час написання курсової роботи. Студентом оформляється лист-завдання, у якому зазначається автор, тема і план, а також термін подання курсової роботи на кафедру.3 Організація та облік готівкових розрахунків у системі фінансового менеджменту підприємства 5 Безготівкові розрахунки підприємства, їх облік в умовах ринку 9 Облік інших коштів, грошових документів та бланків суворої звітності 19 Облік довгострокових фінансових інвестицій 23 Інвентаризація запасів підприємства та відображення в обліку її результатівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО Факультет економіки Кафедра обліку, аналізу і аудиту КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ» на тему «…………………………………………………………..» Виконав (ла)______________________________ Студент(ка) групи_________________________ Перевірив(ла)_____________________________ П. І. Б.Графік написання та захисту курсової роботи Вивчення літературних джерел, складання бібліографії та плану курсової роботи……………………….……………….…..до 05.03 Підготовка теоретичної частини курсової роботи за літературними джерелами………………………………………..до 12.03 Робота над текстом курсової роботи і її подання на рецензування керівнику………………………………………….до 25.04 Доопрацювання курсової роботи після перевірки керівником і підготовка до захисту…………………………………………….до 10.05№ Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка Керівник __________________ _______________________ підпис (прізвище, ініціали)1.1 Статутний капітал як необхідна умова діяльності підприємства.2.1 Техніко-економічна характеристика публічного акціонерного підприємства «КВБЗ»Висновки і пропозиціїТема 60 Фінансова звітність як джерело економічної інформації1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури1 Особливості розробки облікової політики підприємства Узагальнення даних поточного облікуВисновки і пропозиціїТема 56 Облік витрат діяльності підприємства1.1 Сутність та класифікація витрат підприємства.2.2 Фінансовий облік витратВисновки і пропозиціїТема 74 Облік фінансових результатів діяльності підприємства.1.1 Економічна сутність фінансових результатів діяльності та їх формування.2.1 Облік доходів підприємства.Висновки і пропозиціїРазмещено на .

План
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНПланПланПланПлан

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?