Фінансовий облік запасів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 46
Сутність, визнання, оцінка і класифікація запасів, значення та завдання їх обліку. Документальне оформлення руху запасів й звітність матеріально-відповідальних осіб. Синтетичний і аналітичний облік запасів, відображення інформації у фінансовій звітності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Предмет дослідження - сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, повязаних з обліком запасів на підприємстві. Актуальність теми зумовлена визначальним місцем ефективного управління запасами, бо від організації їх обліку та аналізу залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства. Запропонований комплекс заходів дозволить вдосконалити облік запасів на підприємстві та спростити процес складання фінансової звітності.Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Облік запасів, у т. ч. і виробничих регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Згідно з ним запаси - це активи, які: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.Необхідно забезпечувати чіткий контроль за їх наявністю, надходженням і вибуттям, не допускати можливостей для змішування кількості та вартості різних номенклатур, щоб не створювати умов для пересортування та нестач одних матеріалів за рахунок покриття надлишками інших. Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси" за субрахунками: - 201 "Сировина й матеріали", - 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби", - 203 "Паливо", - 204 "Тара й тарні матеріали", - 205 "Будівельні матеріали". По дебету рахунка 20 "Виробничі запаси" та його субрахунків відображають надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту - витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також зменшення вартості запасів внаслідок уцінки. На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" ведеться облік наявності руху сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні, а також допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб (забудовники облік будівельних матеріалів ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" ведуть облік усіх видів тари, а також тарних матеріалів, які використовуються для виготовлення тари та її ремонту (за винятком матеріалів, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, суден, барж з метою забезпечення збереження вантажу при перевезенні, облік яких ведеться на субрахунку 201 "Сировина й матеріали").За останні роки , завдяки самовідданій праці колективу , підприємство змогло збільшити обсяги випуску і рентабельність продукції , провести технічне переозброєння , поліпшити економічні показники діяльності , значно розширити асортимент і забезпечити конкурентоспроможність виробів, що випускаються. Підприємство завжди одним з перших здійснювало розробку та впроваджувало у виробництво нові види технологій , сучасні агрегати і технологічні лінії. Особливу роль у розвитку підприємства зіграли Розробка та впровадження системи управління якістю , яка дозволила розвинути і вдосконалити технологію , виробництво і систему управління підприємства в цілому , дозволила підняти на більш високий якісний рівень конкурентоспроможність продукції . У сфері вдосконалення системи управління ПАТ «Укрграфіт » має намір йти далі і впроваджувати концепцію управління якістю (TQM ) з ще більш високим рівнем вимог до всіх аспектів функціонування підприємства. На ПАТ «Укрграфіт » постійно удосконалюються технологічні та виробничі процеси , ведеться робота з модернізації та розробки нових видів продукції.В місцях зберігання кожна однорідна група (вид) запасів позначатися матеріальним ярликом (форма М-16), який прикріплюється до місця зберігання запасів. Матеріально відповідальними особами у місцях зберігання запасів ведеться кількісний облік руху запасів. Для узагальнення інформації про витрати підприємство застосовує рахунки класу 8 «Витрати за елементами» та класу 9 «Витрати діяльності». За дебетом цього рахунка відображаються суми визнаних матеріальних витрат, які одразу ж списуються з цього рахунка за напрямками витрат, а саме: - до дебету рахунка 23 «Виробництво» - у сумі прямих матеріальних витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), а також витрат допоміжних (підсобних) виробництв; Бухгалтерська служба відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" забезпечує дотримання правил ведення обліку запасів на складі та в інших місцях зберігання запасів в терміни, встановлені кер

План
ЗМІСТ

Реферат

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сутність, визнання, оцінка і класифікація запасів, значення та завдання їх обліку

РОЗДІЛ 2. Фінансовий облік запасів на підприємстві

2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку на підприємстві ПАТ «Укрграфіт»

2.2 Документальне оформлення руху запасів та звітність матеріально-відповідальних осіб

2.3 Синтетичний і аналітичний облік запасів

2.4 Відображення інформації про запаси у фінансовій звітності

РОЗДІЛ 3. Напрями вдосконалення обліку запасів

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?